Pravidlá ochrany súkromia a GDPR

Ochrana osobných údajov

Kliknutím na príslušné políčko webovej stránky udeľujete spoločnosti Staving s.r.o., so sídlom Fábryho 30, Košice  (ďalej len „spoločnosť Staving“) v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov uvedených vo formulári po celu dobu existencie webovej stránky, a to na nasledujúci účel:

 1. Zasielanie informácii klientom o výsledkoch pravidelných servisných kontrol nami realizovaných prác,
 2. Zasielanie cenovej ponuky, ak bola takáto ponuka zo strany návštevníka vyžiadaná

Spoločnosť Staving týmto vyhlasuje, že Vaše osobné údaje použije len na vyššie uvedené účely.

Poučenie:

 1. Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovoľné a spoločnosť Staving ako prevádzkovateľ nemá právny nárok na ich získavanie. Máte právo na informácie, odpis a opravu vašich osobných údajov vedených v informačnom systéme.
 2. Ochrana vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom vaše práva sú upravené najmä v § 28 zákona o ochrane osobných údajov; napr. právo na základe písomnej žiadosti požadovať od spoločnosti Staving ako prevádzkovateľa napr. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, potvrdenie či sú alebo nie sú osobné údaje o vás spracúvané, opravu alebo likvidáciu vašich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania a pod.
 3. Osobné údaje, ktoré poskytnete spoločnosti Staving prostredníctvom formulára musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny ste povinný o ich zmene bezodkladne informovať spoločnosť Staving
 4. V prípade neaktuálnosti Vami poskytnutých osobných údajov, po splnení účelu, po podaní námietky alebo v prípade odvolania Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov budú tieto osobné údaje zlikvidované.
 5. Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov máte právo kedykoľvek odvolať

Cookies

Čo je to súbor cookie?

Súbory cookies sú textové súbory, ktoré obsahujú malé množstvo informácií, a sú užitočné pretože slúžia najmä k analýze návštevnosti našich stránok a k zaisteniu vyššieho komfortu pri používaní našich webových stránok. Používame tzv. „dočasné cookies“, ktoré sa aktivujú vždy pri návšteve webovej stránky a po ukončení jej prehliadania sa automaticky zmažú.

Aké druhy cookies používame?

Na webovej stránke používame len tzv. funkčné cookies, ktoré si pamätajú Vašu voľbu za účelom zlepšenia Vášho komfortu pri používaní webových stránok. Údaje, ktoré tieto súbory cookies zhromažďujú, sú anonymizované a nemôžu sledovať Vaše aktivity prehľadávania na iných webových stránkach.

Ako odmietnem a odstránim súbory cookies?

Súbory cookies môžete odmietnuť alebo v prípade potreby vymazať. Pokyny, ako to urobiť nájdete v sekcii „Pomocník“ vášho webového prehliadača, prípadne môžete navštíviť webovú stránku www.AllAboutCookies.org.

Pamätajte, že ak odmietnete používanie súborov cookies budete môcť aj naďalej navštevovať naše webové stránky, ale niektoré funkcie nemusia fungovať správne. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte, že do Vášho zariadenia môžeme umiestniť jednotlivé súbory cookies.

Zmena týchto pravidiel

Akékoľvek zmeny týchto pravidiel budú zverejnené na webovej stránke a preto odporúčame, aby ste tieto Pravidlá ochrany súkromia a cookies pravidelne kontrolovali.

Dátum poslednej aktualizácie: 31. Januára 2017

 

GDPR – INFORMÁCIA PRE DOTKNUTÉ OSOBY

týkajúca sa ochrany osobných údajov v zmysle čl. 13 GDPR (nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 95/46/ES)

Prevádzkovateľ:               STAVING s.r.o. Košice – stavbarik, Fábryho 30 Košice

Kontaktné údaje:                info@stavbarik.sk, 0911/653 378

 

Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú pre nasledovné účely: 

Účel spracúvania osobných údajov č. 1: vedenie personálnej a mzdovej agendy a plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom alebo obdobným vzťahom

Právny základ spracúvania: pre účel spracúvania osobných údajov zamestnávateľ nepotrebuje súhlas zamestnanca, nakoľko spracúvanie sa uskutočňuje: na základe osobitných zákonov a na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR), na základe plnenia zmluvných povinností (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR)

Príjemcovia, ktorým sa poskytujú osobné údaje: sociálna poisťovňa, zdravotné poistenie, daňový úrad, doplnkové dôchodcovské spoločnosti, dôchodkové správcovské spoločnosti, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru, zástupcovia zamestnancov, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, cudzinecká polícia SR, banky, súdy/orgány činné v trestnom konaní, exekútor

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa nerealizuje

Doba uchovávania osobných údajov: v zmysle Registratúrneho plánu – príloha č. 1

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť relevantné osobné údaje. Možnými následkami neposkytnutia osobných údajov sú porušenie zákonných povinností zo strany prevádzkovateľa a s tým súvisiace možné následky pre práva dotknutej osoby podľa príslušných právnych predpisov. Poskytnutie osobných údajov je tiež zmluvnou požiadavkou. Možným následkom neposkytnutia osobných údajov je neschopnosť prevádzkovateľa poskytnúť dotknutej osobe plnenia dohodnuté v zmluve.

 

Účel spracúvania osobných údajov č. 2: plnenie povinností prevádzkovateľa súvisiacich s predzmluvnými vzťahmi

Právny základ spracúvania: spracúvanie sa uskutočňuje na základe osobitných zákonov (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR) a v prípade evidencie došlých životopisov na základe súhlasu dotknutých osôb (článok 6

ods. 1 písm. a) GDPR)

Príjemcovia, ktorým sa poskytujú osobné údaje: údaje sa neposkytujú

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa nerealizuje

Doba uchovávania osobných údajov: v zmysle Registratúrneho plánu – príloha č. 1

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť relevantné osobné údaje. Možnými následkami neposkytnutia osobných údajov sú porušenie zákonných povinností zo strany prevádzkovateľa a s tým súvisiace možné následky pre práva dotknutej osoby podľa príslušných právnych predpisov. Poskytnutie osobných údajov je tiež zmluvnou požiadavkou a požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Možným následkom neposkytnutia osobných údajov je neschopnosť prevádzkovateľa poskytnúť dotknutej osobe plnenia dohodnuté v zmluve.

 

Účel spracúvania osobných údajov č. 3: plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich so školiacimi a vzdelávacími aktivitami a evidencia odborných spôsobilostí

Právny základ spracúvania: pre účel spracúvania osobných údajov zamestnávateľ nepotrebuje súhlas zamestnanca, nakoľko spracúvanie sa uskutočňuje na základe osobitných zákonov (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR) 

Príjemcovia, ktorým sa poskytujú osobné údaje: školiace strediská a agentúry, Inšpektorát práce, orgány štátnej správy v súvislosti s verejným obstarávaním

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa nerealizuje

Doba uchovávania osobných údajov: v zmysle Registratúrneho plánu – príloha č. 1

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť relevantné osobné údaje. Možnými následkami neposkytnutia osobných údajov sú porušenie zákonných povinností zo strany prevádzkovateľa a s tým súvisiace možné následky pre práva dotknutej osoby podľa príslušných právnych predpisov.

 

Účel spracúvania osobných údajov č. 4: plnenie povinností prevádzkovateľa súvisiacich s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci

Právny základ spracúvania: pre účel spracúvania osobných údajov prevádzkovateľ nepotrebuje súhlas dotknutých osôb, nakoľko spracúvanie sa uskutočňuje na základe osobitných zákonov a na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR), na základe plnenia zmluvných povinností (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR)

Príjemcovia, ktorým sa poskytujú osobné údaje: Inšpektorát práce, sociálna poisťovňa, PZS

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa nerealizuje

Doba uchovávania osobných údajov: v zmysle Registratúrneho plánu – príloha č. 1

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť relevantné osobné údaje. Možnými následkami neposkytnutia osobných údajov sú porušenie zákonných povinností zo strany prevádzkovateľa a s tým súvisiace možné následky pre práva dotknutej osoby podľa príslušných právnych predpisov. Poskytnutie osobných údajov je tiež zmluvnou požiadavkou. Možným následkom neposkytnutia osobných údajov je neschopnosť prevádzkovateľa poskytnúť dotknutej osobe plnenia dohodnuté v zmluve.

 

Účel spracúvania osobných údajov č. 5: vedenie evidencie dochádzky do práce, kontrola odpracovaného času, evidencia nároku na stravné

Právny základ spracúvania: pre účel spracúvania osobných údajov zamestnávateľ nepotrebuje súhlas zamestnanca, nakoľko spracúvanie sa uskutočňuje na základe osobitných zákonov (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Príjemcovia, ktorým sa poskytujú osobné údaje: Inšpektorát práce, spoločnosť GGFS, s.r.o. (stravné lístky)

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa nerealizuje

Doba uchovávania osobných údajov: v zmysle Registratúrneho plánu – príloha č. 1

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť relevantné osobné údaje. Možnými následkami neposkytnutia osobných údajov sú porušenie zákonných povinností zo strany prevádzkovateľa a s tým súvisiace možné následky pre práva dotknutej osoby podľa príslušných právnych predpisov.

 

Účel spracúvania osobných údajov č. 6: monitorovanie priestoru prevádzkovateľa pomocou videozáznamu pre účely ochrany práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa, najmä ochrana jeho majetku, bezpečnosti a monitorovanie stavenísk prevádzkovateľa, ochrana verejného poriadku a bezpečnosti (verejný priestor)

Právny základ spracúvania: pre účel spracúvania osobných údajov prevádzkovateľ nepotrebuje súhlas dotknutých osôb, nakoľko spracúvanie sa uskutočňuje na základe osobitných zákonov (čl. 6 ods. 1 písm.

 1. c) GDPR) a spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje zamestnávateľ (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR)

Oprávnený záujem prevádzkovateľa: ochrana práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa, najmä majetku a ochrana verejného poriadku a bezpečnosti

Príjemcovia, ktorým sa poskytujú osobné údaje: Policajný zbor SR, orgány činné v konaní o priestupkoch

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa nerealizuje

Doba uchovávania osobných údajov: v zmysle Registratúrneho plánu – príloha č. 1

 

Účel spracúvania osobných údajov č. 7: monitorovanie priestoru prevádzkovateľa pomocou videozáznamu za účelom ochrany majetkových, finančných a iných záujmov (neverejný priestor)

Právny základ spracúvania: pre účel spracúvania osobných údajov prevádzkovateľ nepotrebuje súhlas dotknutých osôb, nakoľko spracúvanie sa uskutočňuje na základe osobitných zákonov (čl. 6 ods. 1 písm.

 1. c) GDPR) a spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje zamestnávateľ (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR)

Oprávnený záujem prevádzkovateľa: ochrana majetkových, finančných a iných obdobných záujmov

Príjemcovia, ktorým sa poskytujú osobné údaje: Policajný zbor SR, orgány činné v konaní o priestupkoch

 

Účel spracúvania osobných údajov č. 8: kontrola dodržiavania pracovnoprávnych povinností zamestnanca pri vedení služobného vozidla, ochrana majetku zamestnávateľa – služobných vozidiel pred krádežou, poškodením

Právny základ spracúvania: pre účel spracúvania osobných údajov zamestnávateľ nepotrebuje súhlas zamestnanca, nakoľko spracúvanie sa uskutočňuje na základe osobitných zákonov (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR) a spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje zamestnávateľ (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR)

Oprávnený záujem prevádzkovateľa: ochrana majetku prevádzkovateľa

Príjemcovia, ktorým sa poskytujú osobné údaje: Policajný zbor SR, orgány činné v konaní o priestupkoch

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa nerealizuje

Doba uchovávania osobných údajov: v zmysle Registratúrneho plánu – príloha č. 1

 

Účel spracúvania osobných údajov č. 9: monitoring zamestnancov za účelom plnenia pracovných zmlúv, riadenie, plánovanie a organizácia práce, kontrola plnenia pracovných povinností zamestnancov, ochrana majetku zamestnávateľa

Právny základ spracúvania: pre účel spracúvania osobných údajov zamestnávateľ nepotrebuje súhlas zamestnanca, nakoľko spracúvanie sa uskutočňuje na základe osobitných zákonov (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR) a spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje zamestnávateľ (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR)

Oprávnený záujem prevádzkovateľa: kontrola plnenia pracovných povinností zamestnancov vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov 

Príjemcovia, ktorým sa poskytujú osobné údaje: údaje sa neposkytujú

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa nerealizuje

Doba uchovávania osobných údajov: v zmysle Registratúrneho plánu – príloha č. 1

 

Účel spracúvania osobných údajov č. 10: identifikácia fyzických osôb pri vstupe do objektov prevádzkovateľa

Právny základ spracúvania: pre účel spracúvania osobných údajov prevádzkovateľ nepotrebuje súhlas dotknutých osôb, nakoľko spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR)

Oprávnený záujem prevádzkovateľa: ochrana majetku prevádzkovateľa 

Príjemcovia, ktorým sa poskytujú osobné údaje: Policajný zbor SR, orgány činné v konaní o priestupkoch prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa

v zmysle Registratúrneho plánu – príloha č. 1

Účel spracúvania osobných údajov č. 11: pozitívna propagácia a dokumentačné a prezentačné aktivity prevádzkovateľa

Právny základ spracúvania: spracúvanie sa uskutočňuje na základe osobitných zákonov (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR) a v prípade použitia fotografie na propagačné účely na základe súhlasu dotknutých osôb (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR)

Príjemcovia, ktorým sa poskytujú osobné údaje: údaje sa neposkytujú

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa nerealizuje

Doba uchovávania osobných údajov: v zmysle Registratúrneho plánu – príloha č. 1

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť relevantné osobné údaje. Možnými následkami neposkytnutia osobných údajov sú porušenie zákonných povinností zo strany prevádzkovateľa a s tým súvisiace možné následky pre práva dotknutej osoby podľa príslušných právnych predpisov.

 Účel spracúvania osobných údajov č. 12: spracovanie údajov žiakov vybraných škôl, ktorí vykonávajú odbornú prax u prevádzkovateľa za účelom evidencie

Právny základ spracúvania: pre účel spracúvania osobných údajov prevádzkovateľ nepotrebuje súhlas dotknutej osoby, nakoľko spracúvanie sa uskutočňuje: na základe osobitných zákonov a na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR) a na základe plnenia zmluvných povinností (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR)

Príjemcovia, ktorým sa poskytujú osobné údaje: údaje sa neposkytujú

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa nerealizuje

Doba uchovávania osobných údajov: v zmysle Registratúrneho plánu – príloha č. 1

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť relevantné osobné údaje. Možnými následkami neposkytnutia osobných údajov sú porušenie zákonných povinností zo strany prevádzkovateľa a s tým súvisiace možné následky pre práva dotknutej osoby podľa príslušných právnych predpisov. Poskytnutie osobných údajov je tiež zmluvnou požiadavkou a požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Možným následkom neposkytnutia osobných údajov je neschopnosť prevádzkovateľa poskytnúť dotknutej osobe plnenia dohodnuté v zmluve.

 

Účel spracúvania osobných údajov č. 13: správa registratúry

Právny základ spracúvania: pre účel spracúvania osobných údajov prevádzkovateľ nepotrebuje súhlas dotknutej osoby, nakoľko spracúvanie sa uskutočňuje na základe osobitných zákonov (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Príjemcovia, ktorým sa poskytujú osobné údaje: štátny archív, Dokument Logistik, s.r.o.

prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa

v zmysle Registratúrneho poriadku (04/C.01/18)

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť relevantné osobné údaje. Možnými následkami neposkytnutia osobných údajov sú porušenie zákonných povinností zo strany prevádzkovateľa a s tým súvisiace možné následky pre práva dotknutej osoby podľa príslušných právnych predpisov.

 

Účel spracúvania osobných údajov č. 14: vedenie účtovnej agendy a spracúvanie účtovných dokladov

Právny základ spracúvania: pre účel spracúvania osobných údajov prevádzkovateľ nepotrebuje súhlas dotknutej osoby, nakoľko spracúvanie sa uskutočňuje na základe osobitných zákonov (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Príjemcovia, ktorým sa poskytujú osobné údaje: daňový úrad, sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, doplnkové dôchodkové sporiteľne, dôchodkové správcovské spoločnosti, orgány verejnej moci na výkon kontroly, Obchodný register, Obchodný vestník, Register účtovných závierok

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa nerealizuje

Doba uchovávania osobných údajov: v zmysle Registratúrneho plánu – príloha č. 1Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť relevantné osobné údaje. Možnými následkami neposkytnutia osobných údajov sú porušenie zákonných povinností zo strany prevádzkovateľa a s tým súvisiace možné následky pre práva dotknutej osoby podľa príslušných právnych predpisov.

 

Účel spracúvania osobných údajov č. 15: evidencia spoločníkov pre plnenie povinností prevádzkovateľa v súvislosti s plnením korporátnych povinností vo vzťahoch k svojim spoločníkom

Právny základ spracúvania: pre účel spracúvania osobných údajov prevádzkovateľ nepotrebuje súhlas dotknutej osoby, nakoľko spracúvanie sa uskutočňuje na základe osobitných zákonov (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Príjemcovia, ktorým sa poskytujú osobné údaje: Obchodný register, daňový úrad, sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, dôchodkové správcovské spoločnosti

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa nerealizuje

Doba uchovávania osobných údajov: v zmysle Registratúrneho plánu – príloha č. 1

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť relevantné osobné údaje. Možnými následkami neposkytnutia osobných údajov sú porušenie zákonných povinností zo strany prevádzkovateľa a s tým súvisiace možné následky pre práva dotknutej osoby podľa príslušných právnych predpisov.  

 

Účel spracúvania osobných údajov č. 16: identifikácia dotknutých osôb (obchodných partnerov) za účelom vedenia evidencie obchodných partnerov, resp. dodávateľov pre uzavieranie zmlúv

Právny základ spracúvania: pre účel spracúvania osobných údajov prevádzkovateľ nepotrebuje súhlas dotknutej osoby, nakoľko spracúvanie sa uskutočňuje na základe osobitných zákonov (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Príjemcovia, ktorým sa poskytujú osobné údaje: obchodný register, daňový úrad, sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, dôchodkové správcovské spoločnosti

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa nerealizuje

Doba uchovávania osobných údajov: v zmysle Registratúrneho plánu – príloha č. 1

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť relevantné osobné údaje. Možnými následkami neposkytnutia osobných údajov sú porušenie zákonných povinností zo strany prevádzkovateľa a s tým súvisiace možné následky pre práva dotknutej osoby podľa príslušných právnych predpisov.

 

Účel spracúvania osobných údajov č. 17: spracúvanie údajov pre potreby vybavovania súdnych sporov a sťažností

Právny základ spracúvania: pre účel spracúvania osobných údajov prevádzkovateľ nepotrebuje súhlas dotknutej osoby, nakoľko spracúvanie sa uskutočňuje na základe osobitných zákonov (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Príjemcovia, ktorým sa poskytujú osobné údaje: orgány činné v trestnom konaní, príslušné súdy

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa nerealizuje

Doba uchovávania osobných údajov: v zmysle Registratúrneho plánu – príloha č. 1

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť relevantné osobné údaje. Možnými následkami neposkytnutia osobných údajov sú porušenie zákonných povinností zo strany prevádzkovateľa a s tým súvisiace možné následky pre práva dotknutej osoby podľa príslušných právnych predpisov.

 

Účel spracúvania osobných údajov č. 18: prešetrenie podnetov dotknutých osôb, ktoré oznámili alebo sú prešetrované

Právny základ spracúvania: pre účel spracúvania osobných údajov zamestnávateľ nepotrebuje súhlas zamestnanca, nakoľko spracúvanie sa uskutočňuje na základe osobitných zákonov (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Príjemcovia, ktorým sa poskytujú osobné údaje: Ministerstvo spravodlivosti SR, inšpektorát práce, prokurátor/príslušný súd, ktorý koná vo veci ochrany, orgán, ktorý je príslušný na konanie o správnom delikte

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa nerealizuje

Doba uchovávania osobných údajov: v zmysle Registratúrneho plánu – príloha č. 1Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť relevantné osobné údaje. Možnými následkami neposkytnutia osobných údajov sú porušenie zákonných povinností zo strany prevádzkovateľa a s tým súvisiace možné následky pre práva dotknutej osoby podľa príslušných právnych predpisov.

 

Účel spracúvania osobných údajov č. 19: spracúvanie údajov pre potreby vedenia evidencie ubytovaných fyzických osôb

Právny základ spracúvania: pre účel spracúvania osobných údajov prevádzkovateľ nepotrebuje súhlas dotknutej osoby, nakoľko spracúvanie sa uskutočňuje: na základe osobitných zákonov a na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR) a na základe plnenia zmluvných povinností (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR)

Príjemcovia, ktorým sa poskytujú osobné údaje: príslušné štátne orgány, ktoré plnia úlohy na úseku ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu alebo obrany štátu

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa nerealizuje

Doba uchovávania osobných údajov: v zmysle Registratúrneho plánu – príloha č. 1

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť relevantné osobné údaje. Možnými následkami neposkytnutia osobných údajov sú porušenie zákonných povinností zo strany prevádzkovateľa a s tým súvisiace možné následky pre práva dotknutej osoby podľa príslušných právnych predpisov. Poskytnutie osobných údajov je tiež zmluvnou požiadavkou. Možným následkom neposkytnutia osobných údajov je neschopnosť prevádzkovateľa poskytnúť dotknutej osobe plnenia dohodnuté v zmluve.

 

Dotknuté osoby pri spracúvaní ich osobných údajov majú v zmysle nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 95/46/ES nasledovné práva voči prevádzkovateľovi:

Právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby.

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom, pričom prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Ak prevádzkovateľ spracúva v súvislosti s dotknutou osobou veľké množstvo informácií, môže požadovať, aby dotknutá osoba spresnila, ktorých informácií alebo spracovateľských činností sa žiadosť týka.

V prípade neodôvodnenej alebo príliš častej žiadosti má prevádzkovateľ právo účtovať poplatok primeraný nákladom alebo odmietnuť žiadosť, pričom musí vysvetliť dôvod odmietnutia a upozorniť dotknutú osobu na právo obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný orgán (Úrad na ochranu osobných údajov SR).

Právo na opravu osobných údajov dotknutej osoby, ak sa domnieva, že prevádzkovateľ spracúva nesprávne osobné údaje.

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

Právo na vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov dotknutej osoby (tzv. právo na zabudnutie).

Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený najmä niektorý z nasledujúcich dôvodov:

 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
 2. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie (napr. pracovnoprávny vzťah),
 3. osobné údaje sa spracúvali nezákonne, t.j. v rozpore s GDPR,
 4. osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha.

K odmietnutiu vymazania môže dôjsť z nasledujúceho dôvodu:

 1. uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,
 2. splnenie zákonnej povinnosti, splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
 3. verejný záujem v oblasti verejného zdravia,
 4. účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely,
 5. preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov.

Právo namietať znamená, že pokiaľ dotknutá osoba nedostane možnosť uplatniť niektoré zo svojich práv, má právo namietať. Toto by malo viesť k obmedzeniu spracúvania tých dát, ktorých sa námietka týka. Právo namietať sa týka:

 1. spracúvania založenom na oprávnených dôvodoch alebo plnenia úloh vo verejnom záujme alebo výkone verejnej moci,
 2. údajov spracúvaných na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely.

Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami alebo slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na prenosnosť osobných údajov.

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil. Právo na prenosnosť nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných. Toto právo platí, ak sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo zmluve a spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Právo na obmedzenie spracúvania.

Pokiaľ je spracúvanie obmedzené má prevádzkovateľ právo osobné údaje len ukladať a nie ďalej spracúvať. Obmedzenie môže nastať v týchto prípadoch:

 1. dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 2. spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 3. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
 4. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu a prevádzkovateľ overuje, či dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad dôvodmi na strane dotknutej osoby.

Ak dotknutá osoba dala súhlas na spracovanie osobných údajov, tak právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať.

Právo podať na Úrad na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania.

                 

Príloha č. 1: Registratúrny plán

 

Oblasť RZ Vecný obsah dokumentu ZH LU
Všeobecná agenda A.01 Všeobecné záležitosti a informácie 5
Všeobecná agenda A.02 Korešpondencia 5
Všeobecná agenda A.03 Interné doklady a záznamy 5
Všeobecná agenda A.04 Odovzdávací a preberací protokol 5
Všeobecná agenda A.05 Požiadavky 5
Všeobecná agenda A.06 Objednávky 5
Všeobecná agenda A.07 Zmluvy 10
Všeobecná agenda A.08 Správy z kontroly plnenia úloh 10
Všeobecná agenda A.09 Čiastkové správy z kontroly plnenia úloh 5
Všeobecná agenda A.10 Štatistické zisťovania, odhady plnenia 5
Všeobecná agenda A.11 Rokovacie poriadky A-10
Všeobecná agenda A.12 Porady, rokovania a zasadnutia dozornej rady A-10
Všeobecná agenda A.13 Porady, rokovania a zasadnutia predstavenstva a jeho orgánov A-10
Všeobecná agenda A.14 Porady, rokovania a zasadnutia vedenia A-10
Všeobecná agenda A.15 Porady, rokovania a zasadnutia na iných organizačných celkoch spoločnosti 10
Všeobecná agenda A.16 Porady, rokovania a zasadnutia na útvaroch spoločnosti 5
Všeobecná agenda A.17 Porady, rokovania a zasadnutia s obchodnými partnermi 5
Všeobecná agenda A.18 Hmotné zodpovednosti 5
Všeobecná agenda A.19 Právne posudky a stanoviská 5
Všeobecná agenda A.20 Právne zastupovanie 5
Všeobecná agenda A.21 Súdne, právne spory 10
Všeobecná agenda A.22 Registre právnych a iných predpisov 5
Všeobecná agenda A.23 Služobné (pracovné) cesty 5
Všeobecná agenda A.24 Používanie vozidiel zamestnávateľa 5
Všeobecná agenda A.25 Povolenia vstupu 3
Všeobecná agenda A.26 Evidencia návštev 5

 

Všeobecná agenda A.27 Splnomocnenia a menovania 5
Všeobecná agenda A.28 Poštové knihy a iné evidencie poštových zásielok 5
Podnikateľská činnosť B.01 Zakladateľská listina alebo zmluva A
Podnikateľská činnosť B.02 Notársky zápis o založení spoločnosti A
Podnikateľská činnosť B.03 Živnostenské listiny, koncesné listiny A
Podnikateľská činnosť B.04 Obchodný register 5
Podnikateľská činnosť B.05 Ukážky akcií a cenných papierov A
Podnikateľská činnosť B.06 Stanovy spoločnosti a ich zmeny A-10

(po strate platnosti)

Podnikateľská činnosť B.07 Zoznam akcionárov A-10
Podnikateľská činnosť B.08 Listiny upisovateľov akcií 10
Podnikateľská činnosť B.09 Kmeňový kapitál A-10
Podnikateľská činnosť B.10 Priemyselné vlastníctvo A-20
Podnikateľská činnosť B.11 Predaj a prevod akcií a cenných papierov 10
Podnikateľská činnosť B.12 Prevody majetku a vlastníckych práv A-10
Podnikateľská činnosť B.13 Protokoly písomností obsahujúcich utajované skutočnosti A-10
Podnikateľská činnosť B.14 Strategické plány A-10
Podnikateľská činnosť B.15 Obchodné plány A-10
Podnikateľská činnosť B.16 Správy o podnikateľskej činnosti A-10
Podnikateľská činnosť B.17 Výročné správy A-10
Podnikateľská činnosť B.18 Štátne štatistické výkazy A-10
Podnikateľská činnosť B.19 Likvidácie a konkurzné konania A
Podnikateľská činnosť B.20 Exekúcie 5
Podnikateľská činnosť B.21 Majetkové účasti 10
Podnikateľská činnosť B.22 Dcérske spoločnosti 10
Organizácia a riadenie C.01 Vnútropodnikové organizačné normy a predpisy A-10

(po strate platnosti)

Organizácia a riadenie C.02 Rozhodnutia a príkazy riaditeľa a členov predstavenstva A-10

(po strate platnosti)

Organizácia a riadenie C.03 Podnikové technické normy A-10

(po strate platnosti)

 

Organizácia a riadenie C.04 Pracovné postupy a pokyny, prevádzkové poriadky a plány 10
Organizácia a riadenie C.05 Pracovné postupy a pokyny, prevádzkové poriadky a plány (po strate platnosti) – cudzie 5
Organizácia a riadenie C.06 Projekty a štúdie rozvoja organizácie riadenia 10
Organizácia a riadenie C.07 Ciele integrovaného manažérskeho systému 3
Organizácia a riadenie C.08 Politika integrovaného manažérskeho systému 3
Organizácia a riadenie C.09 Základná dokumentácia integrovaného manažérskeho systému k ISO štandardom 3
Personalistika a ľudské zdroje D.01 Metodiky a pokyny personálnej a mzdovej práce 5
Personalistika a ľudské zdroje D.02 Bezpečnostné projekty A-10
Personalistika a ľudské zdroje D.03 Práca a pracovná doba 5
Personalistika a ľudské zdroje D.04 Personálne plány 5
Personalistika a ľudské zdroje D.05 Pracovné funkcie, miesta a stav zamestnancov 5
Personalistika a ľudské zdroje D.06 Plány vzdelávania 10
Personalistika a ľudské zdroje D.07 Individuálne kariérne plány 5
Personalistika a ľudské zdroje D.08 Školenia zamestnancov 5
Personalistika a ľudské zdroje D.09 Hodnotenia zamestnancov 10
Personalistika a ľudské zdroje D.10 Osobné spisy zamestnancov 70 (od narodenia zamestnanca)
Personalistika a ľudské zdroje D.11 Zmluvy a dohody o mzdových podmienkach 5
Personalistika a ľudské zdroje D.12 Dohody o pracovnej činnosti, Dohody o vykonaní práce, Dohody o brigádnickej činnosti študenta 3
Personalistika a ľudské zdroje D.13 Mzdové listy 50
Personalistika a ľudské zdroje D.14 Mzdový a personálny program HUMAN 5
Personalistika a ľudské zdroje D.15 Mzdy a mzdová agenda 5
Personalistika a ľudské zdroje D.16 Dočasná pracovná neschopnosť 5
Personalistika a ľudské zdroje D.17 Dovolenky 3
Personalistika a ľudské zdroje D.18 Doplnkové dôchodkové sporenie 10
Personalistika a ľudské zdroje D.19 Pracovné jubileá 3
Personalistika a ľudské zdroje D.20 Posudzovanie spôsobilosti zamestnanca 5
Personalistika a ľudské zdroje D.21 Zamestnanci so zdravotným postihnutím 5
Personalistika a ľudské zdroje D.22 Zdravotné poisťovne 5

 

Personalistika a ľudské zdroje D.23 Sociálna poisťovňa 5
Personalistika a ľudské zdroje D.24 ÚPSVaR 3
Personalistika a ľudské zdroje D.25 Dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti 10
Personalistika a ľudské zdroje D.26 Cestovné náhrady 5
Personalistika a ľudské zdroje D.27 Kolektívne zmluvy A-5
Personalistika a ľudské zdroje D.28 Odborová organizácia 5
Personalistika a ľudské zdroje D.29 Zamestnanecké exekúcie 5
Obchodná príprava E.01 Preskúmanie dopytov a ponúk 5
Obchodná príprava E.02 Tvorba cenovej/tendrovej ponuky (kalkulácie, rozpočty) 10
Obchodná príprava E.03 Databáza potencionálnych zákazníkov 5
Výrobná príprava a realizácia F.01 Výrobné plány 10
Výrobná príprava a realizácia F.02 Kalkulácie a plánovanie výroby 5
Výrobná príprava a realizácia F.03 Územné rozhodnutia A-20
Výrobná príprava a realizácia F.04 Stavebné povolenia A-20
Výrobná príprava a realizácia F.05 Projektová dokumentácia A-20
Výrobná príprava a realizácia F.06 Realizačná dokumentácia A-20
Výrobná príprava a realizácia F.07 Projekt realizácie A-20
Výrobná príprava a realizácia F.08 Predvýrobná príprava 5
Výrobná príprava a realizácia F.09 Projekt organizácie výstavby 10
Výrobná príprava a realizácia F.10 Časový harmonogram výstavby 5
Výrobná príprava a realizácia F.11 Dokumentácia jestvujúcich podzemných vedení A-10
Výrobná príprava a realizácia F.12 Vytýčenie stavby a jej jednotlivých objektov 10
Výrobná príprava a realizácia F.13 Geodetické zamerania A-20
Výrobná príprava a realizácia F.14 Povodňové plány 5
Výrobná príprava a realizácia F.15 Odovzdanie a prevzatie staveniska A-20
Výrobná príprava a realizácia F.16 Stavebné denníky 10
Výrobná príprava a realizácia F.17 Montážne denníky 5
Výrobná príprava a realizácia F.18 Meračské denníky 5
Výrobná príprava a realizácia F.19 Grafické denníky 5

 

Výrobná príprava a realizácia F.20 Denníky geodetických prác A-20
Výrobná príprava a realizácia F.21 Denné hlásenia, záznamy o prevádzke 5
Výrobná príprava a realizácia F.22 Subdodávateľské práce 5
Výrobná príprava a realizácia F.23 Súpisy vykonaných prác 5
Výrobná príprava a realizácia F.24 Nedokončená výroba 10
Výrobná príprava a realizácia F.25 Protokoly z výroby a výstupnej kontroly 5
Výrobná príprava a realizácia F.26 Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia A-20
Výrobná príprava a realizácia F.27 Ostatné dokumenty stavby A-10
Výrobná príprava a realizácia F.28 Zoznam dokumentácie stavby A-20
Kontrola kvality G.01 Protokoly zo skúšok kvality A-10
Kontrola kvality G.02 Protokoly zo skúšok zabudovaných materiálov a funkčnosti strojových zariadení A-10
Kontrola kvality G.03 Certifikáty zabudovaných strojových zariadení a materiálu A-10
Kontrola kvality G.04 Pasporty, záručné listy a návody na obsluhu dodávaných strojov a zariadení A-10
Kontrola kvality G.05 Protokoly štátnych úradov z prehliadok vyhradených technických zariadení A-10
Kontrola kvality G.06 Revízne správy zariadení A.10
Kontrola kvality G.07 Súhrnná správa kvality A-20
Odovzdanie a servis H.01 Závady, nedorobky a reklamácie 10
Odovzdanie a servis H.02 Odovzdanie diela resp. jeho častí A-20
Odovzdanie a servis H.03 Technicko-ekonomické vyhodnotenie stavby A-20
Odovzdanie a servis H.04 Záručný servis a reklamácie A-20
Nakupovanie a skladovanie I.01 Plány nákupu a obstarávania 10
Nakupovanie a skladovanie I.02 Nákupné zákazky 5
Nakupovanie a skladovanie I.03 Výber dodávateľov (externých poskytovateľov) 5
Nakupovanie a skladovanie I.04 Hodnotenie dodávateľov (externých poskytovateľov) 5
Nakupovanie a skladovanie I.05 Databáza schválených dodávateľov 3
Nakupovanie a skladovanie I.06 Dodacie listy 5
Nakupovanie a skladovanie I.07 Skladová evidencia 5
Životné prostredie J.01 Metodiky a prevádzkové poriadky ochrany životného prostredia 10
Životné prostredie J.02 Odpadové hospodárstvo 5

 

Životné prostredie J.03 Ochrana ovzdušia a zdroje znečisťovania 5
Životné prostredie J.04 Ochrana prírody a krajiny 5
Životné prostredie J.05 Ochrana vôd a vodné hospodárstvo 5
Bezpečnosť a ochrana zdravia K.01 Metodiky a prevádzkové poriadky BOZP, požiarnej ochrany a civilnej ochrany 10
Bezpečnosť a ochrana zdravia K.02 Správy o stave civilnej ochrany, požiarnej ochrany a krízového manažmentu 5
Bezpečnosť a ochrana zdravia K.03 Kategorizácie prác a posudzovanie nebezpečenstiev a rizík 5
Bezpečnosť a ochrana zdravia K.04 Nálezy a posudky o zdravotnom, hygienickom a bezpečnostnom stave v spoločnosti 5
Bezpečnosť a ochrana zdravia K.05 Lekárske posudky o zdravotnej spôsobilosti na prácu v rizikovom prostredí 20 (po skončení prác)
Bezpečnosť a ochrana zdravia K.06 Požiarne poplachové smernice 5
Bezpečnosť a ochrana zdravia K.07 Požiarne knihy A-10
Bezpečnosť a ochrana zdravia K.08 Operačné plány civilnej ochrany (po strate platnosti) 5
Bezpečnosť a ochrana zdravia K.09 Pracovné úrazy 10
Bezpečnosť a ochrana zdravia K.10 Osobné ochranné pracovné pomôcky 5
Účtovníctvo a finančníctvo L.01 Finančné plány A-10
Účtovníctvo a finančníctvo L.02 Rozbory hospodárenia 10
Účtovníctvo a finančníctvo L.03 Účtovné osnovy a číselníky 3
Účtovníctvo a finančníctvo L.04 Číselníky, zmeny číselníkov 10
Účtovníctvo a finančníctvo L.05 Cenníky 10
Účtovníctvo a finančníctvo L.06 Faktúry, fakturácia a úhrady 10
Účtovníctvo a finančníctvo L.07 Dohody o zápočtoch 10
Účtovníctvo a finančníctvo L.08 Inventarizácie pohľadávok 5
Účtovníctvo a finančníctvo L.09 Inventarizácie účtov hlavnej knihy 10
Účtovníctvo a finančníctvo L.10 Inventarizácie záväzkov 5

(po vyradení)

Účtovníctvo a finančníctvo L.11 Daňová agenda A-10
Účtovníctvo a finančníctvo L.12 Knihy depozitov A-5
Účtovníctvo a finančníctvo L.13 Knihy prírastkov A-5
Účtovníctvo a finančníctvo L.14 Knihy úbytkov A-5
Účtovníctvo a finančníctvo L.15 Konsolidácia 10

 

Účtovníctvo a finančníctvo L.16 Leasing 10
Účtovníctvo a finančníctvo L.17 Pokladničná správa 5
Účtovníctvo a finančníctvo L.18 Pokladničné doklady a pokladničná kniha 10
Účtovníctvo a finančníctvo L.19 Potvrdenie činnosti podľa nariadenia ES 5
Účtovníctvo a finančníctvo L.20 Účtovné závierky 10
Účtovníctvo a finančníctvo L.21 Úvery a pôžičky 10
Účtovníctvo a finančníctvo L.22 Výpisy z bežných účtov 10
Účtovníctvo a finančníctvo L.23 Platobné karty 5
Účtovníctvo a finančníctvo L.24 Platobné rozkazy 5
Registratúra a archivácia M.01 Registratúrny denník A-10
Registratúra a archivácia M.02 Denníky spisov 10
Registratúra a archivácia M.03 Odovzdanie archívnych dokumentov A-5
Registratúra a archivácia M.04 Vyradenie registratúrnych záznamov A-10
Registratúra a archivácia M.05 Odovzdanie dokumentov do registratúrneho strediska 10
Registratúra a archivácia M.06 Výpožičné lístky 5
Registratúra a archivácia M.07 Lokačné prehľady v archíve 5
Propagácia a marketing N.01 Marketingové plány 10
Propagácia a marketing N.02 Marketingové aktivity 10
Propagácia a marketing N.03 Správy a analýzy trhu 10
Propagácia a marketing N.04 Správy o prieskume spokojnosti zákazníkov 10
Propagácia a marketing N.05 Webová stránka 10
Propagácia a marketing N.06 Odborná publikačná činnosť 10
Propagácia a marketing N.07 Záznamy z odborných akcií (konferencie, semináre, firemné prezentácie výstavy a pod.) 5
Propagácia a marketing N.08 Referencie, odporúčania, certifikáty a posudky 10
Technický rozvoj O.01 Technický rozvoj A-10
Technický rozvoj O.02 Úlohy výskumu a vývoja 10
Technický rozvoj O.03 Technicko-ekonomická knižnica 10
Kontrolná činnosť P.01 Externé audity, previerky a kontroly 10
Kontrolná činnosť P.02 Interné audity, previerky a kontroly 5
Kontrolná činnosť P.03 Nezhoda, náprava a nápravná činnosť 5
IT, majetok a investície Q.01 Investičné plány 10
IT, majetok a investície Q.02 Evidencia majetku a nehnuteľností A-10
IT, majetok a investície Q.03 Evidencia a inventarizácie 5
IT, majetok a investície Q.04 Zaradenie majetku 10
IT, majetok a investície Q.05 Vyradenie majetku 10
IT, majetok a investície Q.06 Odcudzenie majetku 10
IT, majetok a investície Q.07 Poistenia a škody 10
IT, majetok a investície Q.08 Plány opráv a údržby 10
IT, majetok a investície Q.09 Kontroly techniky, zariadení a strojov 5
IT, majetok a investície Q.10 Kalibračné listy po dobu platnosti
IT, majetok a investície Q.11 Výpisy z pozemkových kníh 10
IT, majetok a investície Q.12 Bádateľské listy 5
IT, majetok a investície Q.13 Ochrana majetku, bezpečnostné služby 3
IT, majetok a investície Q.14 Ochrana výpočtovej techniky a spracovávaných dát 10
IT, majetok a investície Q.15 Plány rozvoja informačných technológií a systémov 3