Realizačný postup výstavby rodinného domu

Výstavba rodinných domov od výberu pozemku až po kolaudáciu

Fáza I

 • Výber pozemku – správne miesto je základ. Aj ten najlepší dom na nevhodnom pozemku neprinesie jeho obyvateľom spokojný život. Je dobré starostlivo zvážiť výber pozemku. Medzi tie najdôležitejšie body patrí poloha pozemku, jeho orientácia na svahu, dostupnosť inžinierskych sietí, občianska vybavenosť a dopravná dostupnosť. Dôležité sú informácie a obmedzenia vyplývajúce z územného plánu, ktoré môžu plánovanú výstavbu skomplikovať či priamo znemožniť.
 • Projekt – Vašu predstavu o podobe rodinného domu je nutné spracovať do podoby projektovej dokumentácie. Vyberať si môžete z už hotových projektov, tzv. typové domy, pri ktorých možno vykonávať väčšie či menšie úpravy v závislosti od charakteru projektu. Alebo vám architekti či projektanti spracujú projekt presne na mieru, potrebám aj možnostiam. Pri výbere vhodného projektu rodinného domu sú základné najmä tieto faktory: požiadavky stavebného úradu a územného plánu, veľkosť a osadenie domu na stavebný pozemok, dispozičné riešenie objektu, cena výstavby rodinného domu.
 • 101_7e100d219466483
 • Dokumentácie – vypracovanie podrobnej dokumentácie, rozpočtov a krycích listov rozpočtov.
 • Ukážky na stiahnutie -> Krycí list rozpočtu a Rekapitulácia rozpočtu ,
 • Neoddeliteľnou súčasťou je položkovitý zoznam prác, materiálov, činností, výkonov, hmotností, hmotností sutín a iných prehľadov rozpočtových nákladov (výkaz výmer).
 • Určenie celkovej ceny za výstavbu, dohoda formou stupňa dokončenia domu – hrubá stavba, holodom alebo dom na kľúč – faktory, ktoré vstupujú do konečnej ceny domov
 • V prípade domu na kľúč stanovenie ceny za úpravu pozemku, záhrady a postavenia oplotenia
 • Po podpise zmluvy – plná moc pre právne stavebné zastupovanie počas styku s úradmi
ukazka polozkovity rozpocet

Podrobný kontrolný rozpočet

Fáza II

 • Príprava realizácie stavby – Pred začatím samotnej stavby musí budúca stavba prejsť niekoľkými schvaľovacími konaniami a byť v súlade s predpísanými nariadeniami, územný súhlas, ohlásenie stavby alebo stavebné povolenie. To všetko za vás zariadime.
 • Zemné práce – zahŕňajú najprv odstránenie pôdy a jej uloženie na stavebnom pozemku. Nasleduje presné vytýčenie stavby a výkop zeminy pre základové ryhy. V tejto fáze výstavby je výhodné vytýčiť a pripraviť trasy pre inštalácie vedúce v úrovni základov pod podkladovú betónovú mazaninou. Pred betonážou základov bude do výkopu položený uzemňovací pásik.
 • S týmto strojom sú vykopané základy raz-dva

  S týmto strojom sú vykopané základy raz-dva

 • Zakladanie objektu – rodinné domy sa najčastejšie zakladajú na monolitických betónových základových pásoch s nadmurovkou zo „strateného debnenia“. Medzi tieto „krčky“ sú vložené ležaté rozvody kanalizácie, prípojka vody, plynu, prípadne vzduchotechniky. Tieto siete sú vytiahnuté nad podkladovú vystuženou betónovú mazaninu, vykonanú na základovej konštrukcii.
 • Izolácia proti vode a radónu – tieto izolácie sa spravidla realizujú ako neprerušený izolačný plášť spodnej stavby domu izolujúce proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a podzemnej vode tlakovej a radónu. Pre zaistenie bezchybnej funkčnosti tejto vrstvy je ideálne použiť kompletný systém vrátane doplnkov od jedného výrobcu. Voliť možno medzi výrobkami na báze fóliových alebo asfaltových pásov.
 • Nosné murivo – nosné zvislé konštrukcie prenášajú zaťaženie do základových konštrukcií domu. V súčasnej dobe je dostupná veľká škála materiálových riešení – keramické pálené bloky, plynosilikátové tvárnice a vápennopieskové tvárnice.
 • Stropy – vodorovné nosné konštrukcie slúžia pre pohyb osôb v jednotlivých podlažiach. V súčasnej dobe je dostupná veľká škála materiálových a technických riešení – systémové skladané stopy z keramických pálených tvaroviek alebo betónových tvaroviek, panelové stropy plné alebo odľahčené, predpäté alebo nepredopnuté, kovové a drevené konštrukcie stropov.
 • Strecha – stavebná konštrukcia nad domom. Skladá sa z nosnej strešnej konštrukcie a jedného alebo niekoľkých strešných plášťov.
 • Kompletizácia stavby – do tejto fázy stavby spadajú výplne vonkajších otvorov, zimné záhrady, tepelnej izolácie, predokenné rolety, žalúzie, tieniace markízy, výplne otvorov v interiéri a úpravy vnútorných a vonkajších povrchov, vnútorné interiérové schodisko, zabudované sanitárne vybavenie kúpeľní a toaliet.
 • Technické zariadenie budovy  –  rozvody a zariadenia zabezpečujúce komfort bývania, ktorý považujeme za samozrejmý – jednoduchý a pohodlný prístup k vode, teplu, elektrickej energii, odvod splaškových vôd.
 • Úprava povrchov a interiérov – fáza dokončovacích prác na stavbe, kde patrí úprava podláh, obkladov, omietok, podhľadov, maľby a nátery. Všetko podľa predstáv investora.
 • Exteriér a úprava terénu okolo stavby – práce spojené so stavbou pojazdovej a pochôdznej plochy, stavba oplotenie pozemku vrátane osadenia vjazdovej a vstupné bránky a prípadne práca sa stavbu priamo nesúvisiace, ako je napríklad úprava terénu, záhradné a sadové práce.
 • Pripojenie do siete internet – v prípade, ak sa v danej lokalite nachádza optické, kábelové pripojenie, nehnuteľnosť pripojíme do siete. Ak sa v lokalite pripojenie nenachádza, využije sa Wi-Fi sieť.
 • Úprava záhrady na kľúč, inštalácia bazéna – v prípade záujmu Vám v spolupráci s našou talentovanou dizajnérkou záhrad navrhneme unikátnu estetickú záhradu na kľúč a inštalujeme bazén.

Fáza III

 • Sťahovanie – do Vašeho nového domu Vás kompletne presťahujeme, v prípade záujmu inštalujeme nábytok.
 • Ručne robená zateplená búdka pre Vašeho psíka zadarmo pre každého klienta.
Rozšírená hrubá stavba - holodom

Rozšírená hrubá stavba – holodom

Kolaudácia

Stavbu alebo jej časť je možné pre bývanie využívať až na základe oznámenia stavebnému úradu alebo na základe kolaudačného súhlasu. V súčasnosti je úplne jedno, či bola vaša stavba realizovaná na základe stavebného povolenia alebo iba ohlásenie stavby. Ak ju chcete začať trvalo užívať, tak je nevyhnutné stavebnému úradu túto skutočnosť oznámiť 30 dní pred plánovaným začatím využívania stavby na bývanie, stavby ako rodinného domu. Ak stavebný úrad toto výslovne nezakáže, tak je možné túto stavbu začať obývať po uplynutí 30 dní od nahlásenia. Nemusíte sa teda obávať prieťahov, ktoré by vám to neumožnili. O všetko sa kompletne postaráme.

Pozrite tiež – Technologické postupy: http://stavbarik.sk/technologicke-postupy/