Stavebný dozor a kontroly stavieb. Nenechajte svoju stavbu bez dozoru.

Stavebný dozor – kontrola stavby

Kontrola, stavebný dozor;

Kontrola, stavebný dozor

Ponúkame služby v oblasti kontroly a stavebného dozoru stavieb. Jedná sa najmä o zabezpečenie služieb technického dozoru pre stavebníka-investora, kontrola projektovej dokumentácie, rozpočtov a ďalšie služby.
Stavebný dozor je služba nezávislého odborníka, ktorý zastupuje záujmy investora a funguje tiež ako ďalšia odborná kontrola pri vykonávaní stavebných činností. Do jeho oblasti spadá priebežná kontrola kvality diela a výstavby, preberanie už dokončených častí stavby, preberanie dokladov spojených so stavbou, kontrola revízií a skúšok vykonaných na stavbe, kontrola fakturovaných súm, zastupovanie stavebníka – investora pri riešení záručných opráv. V týchto a mnohých ďalších činnostiach Vám kompletne pomôžeme.

Ďalej robíme kontroly projektovej dokumentácie, spracovanie kontrolného rozpočtu, zabezpečenie inžinierskej činnosti potrebné pre stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutia, spoluprácu pri úprave projektovej dokumentácie a ďalšie odborné činnosti v priebehu realizácie stavby.

Spracovanie rozpočtov a kontrolných rozpočtov

Kontrolný rozpočet sa vykonáva pri overení už vypracovaných ponukových či projektantských rozpočtov s ohľadom na správnosť nacenenia položiek, jednotkových cien a množstva prác a dodávok. Vieme zabezpečiť revíziu už existujúceho rozpočtu s ohľadom na zmeny projektovej dokumentácie v priebehu realizácie stavby či pred jej začatím. Ak potrebujete kontrolný rozpočet, obráťte sa na nás. Kalkulácie a vyhodnotenie developerských projektov, na začiatku je nutné vyhodnotiť zámer a zhodnotiť možnosti realizovateľnosti projektu. Treba vziať do úvahy existujúce obmedzenia sídelného útvaru územným plánom, pamiatkovou ochranou. Pokiaľ je stavebný zámer v súlade s platnou legislatívou, pristupujeme k vyhodnotenie ekonomickej rentability celého projektu.

Projektová dokumentácia

Prvoradou funkciou projektovej dokumentácie je vytvorenie podkladu pre realizáciu stavby. Projektová dokumentácia stavby však neslúži len pre to, aby stavebný dodávateľ mohol realizovať zadané dielo, ale má mnoho ďalších významov. K najdôležitejším patrí zabezpečenie podmienok pre to, aby stavba mala premyslené koncepčné riešenie s optimálnym súladom všetkých detailov, vrátane postavenia v území a okolitej zástavbe a aby slúžila účelu, pre ktorý má byť využívaná. Projekt má tiež zabezpečiť, aby navrhované konštrukčné riešenia boli podporované výpočtami a nemohlo prísť k poruche stavby.  Ďalej zaručuje možnosť kontroly dodržania aktuálne platných technických a právnych noriem platných pre výstavbu.

Rozsah a obsah jednotlivých stupňov projektovej dokumentácie je v súčasnej dobe upravený vo vyhláške o dokumentácii stavieb. Tu je stanovený záväzný rozsah a obsah takmer všetkých do úvahy prichádzajúcich stupňov projektovej dokumentácie, okrem dokumentácie, ktorá slúži pre predprojektovú prípravu alebo dokumentácia na územné konanie. Presne aký typ projektovej dokumentácie budete potrebovať, určuje pre jednotlivé stavby predovšetkým vyhláška o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, teda stavebný zákon.