Technologické postupy

Technologické postupy nami realizovaných stavieb:

Každá dobrá stavebná spoločnosť dodržuje platné STN normy, metódy a postupy prác. Z tohto dôvodu si Vám dovoľujeme predstaviť vybrané technologické postupy, ktorými sa naša spoločnosť riadi. Každý vysokoškolsky vzdelaný stavebný inžinier musí tieto postupy ovládať, kontrolovať ich dodržiavanie a za ich dôslednú realizáciu niesť plnú zodpovednosť. Uvedené technologické postupy Vás informujú, aké spôsoby a metódy využívame pri stavbách rodinných domov, pri rekonštrukciách a stavebných prácach.