Betónové mazaniny, cementové potery

Vyhotovenie betónových mazanín, cementových poterov

Technologický postup vytvárania mazanín a poterov

Podklad pod betónové mazaniny a potery

Podkladom pod betónovú mazaninu je zvyčajne zhutnená zemina na únosnosť podľa projektu, železobetónové panely, nosná monolitická železobetónová konštrukcia, prípadne hydroizolácia. Podkladom pod poter je betónová mazanina, prefabrikáty, nosná železobetónová konštrukcia. Vo výrobných objektoch a prevádzkach musí byť pred vyhotovením podkladových betónov a cementových poterov vykonaná montáž technologických zariadení. Podklad pod cementový poter treba očistiť. Očistený nasiakavý podklad treba najmenej 24 hod. pred betónovaním navlhčiť. Na starší betónový podklad sa odporúča pred ukladaním mazaniny alebo poteru rozotrieť riedku cementovú maltu. Na zabezpečenie dobrého spojenia s podkladom možno použiť aj maltu s prísadou disperzie.

Pracovné prostredie  

Plochu, kde sa má realizovať betónová mazanina alebo cementový poter , treba vypratať podkladovú plochu, priestor po vykonanej príprave k betonáži, treba udržiavať v čistote a poriadku, na pracovisku musí byť možnosť pripojenia mechanizačných prostriedkov s elektrickým pohonom.

Mechanizácia

Pre realizáciu betónových mazanín alebo cementového poteru sú doporučené tieto stroje a mechanizmy: zdrsňovač betónu, priemyselný vysávač, čerpadlo na dopravu betónovej zmesi, vibračná lata, hladička betónu, rezačka dilatačných škár

Doprava čerstvého betónu čerpadlom

Z hľadiska technologického treba dbať na to, aby betón bol uložený a spracovaný od začiatku doby tuhnutia do 45-120 min. podľa teploty ovzdušia, druhu zmesi a použitého cementu. Táto doba sa môže predĺžiť pomocou prísad.

Rozprestieranie a zhutňovanie čerstvého betónu

Táto pracovná operácia sa začína osadením vodiacich líšt v správnej vzdialenosti, výške a rovine na upravený podklad. Ak sa vibruje, vzdialenosti sa volia podľa dĺžky použitej vibračnej laty a celkovej šírky betónovej plochy. V miestach, kde sa nebude dať použiť dodatočné prerezávanie dilatačných škár, sa osadia dilatačné laty, a to vždy nad dilatačnou alebo pracovnou škárou, urobenou v podkladovom betóne. Dopravovaný čerstvý betón sa  zrovnáva a zhutňuje vibračnou latou. V prípade, že sa betónuje hrubšia mazanina, ako môže vibračná lata zhutniť, t.j. maxim. 10-15 cm, použije sa najskôr ponorná vibrácia a len potom povrchová vibrácia latou.

Ukladanie, výstuž, doprava

Ukladanie, výstuž, doprava

 

Hladenie povrchu betónovej mazaniny alebo cementového poteru

Hladenie sa vykonáva po predchádzajúcom zhutnení a zrovnaní plochy rotačným lopatkovým hladidlom. Pri predbežnom hladení sa táto pracovná operácia vykoná dvakrát. Tam, kde sa na cementovom potere objavila voda, sa nesmie sypať cement, prípadne piesok. Všetky prímesi, napr. na zvýšenie trvanlivosti, odolnosti proti obrusu, protikĺzavé alebo farebné prímesi, sa pridávajú až po predbežnom hladení. Po tomto hrubom spracovaní sa nechá betón 30 – 60 min. tvrdnúť, až potom môže začať dohladzovanie. Dilatačné škáry sa prerezávajú po zatvrdnutí betónovej mazaniny alebo cementového poteru na optimálnu pevnosť, tak aby sa betón pri rezaní nepoškodzoval (2 – 12 dní).

vybračná lata

vybračná lata

meranie rovinosti

meranie rovinosti

hladenie poteru

hladenie poteru

 

Ošetrovanie betónových mazanín a cementových poterov

Povrch betónovej vrstvy ako podklad sa musí po jej zrealizovaní chrániť pred mechanickým poškodením až do času kladenia nášľapnej vrstvy. Pred mrazom a vysychaním sa chráni betón hlavne v prvých 10 dňoch. Nášľapné betónové vrstvy podláh sa musia chrániť najmenej 14 dní pred rýchlym vysychaním, extrémnymi teplotami, mechanickým poškodením do doby dosiahnutia predpísaných pevností betónu. Po novovytvorených betónových mazaninách a cementových poteroch je možné chodiť v závislosti od podmienok tvrdnutia čo je asi po 3 – 7 dňoch.

Technologický postup vytvárania plávajúcich mazanín

Plávajúce kladenie mazaniny: Okolo miestnosti sa položia okrajové izolačné pásy. Potom sa položia bez škár izolačné dosky s hrúbkou napr. 25 mm na tlmenie kročajového hluku. Na izolačné dosky sa rozprestrite polyetylénovú fóliu, ktorá bude tvoriť tesniacu, resp. deliacu vrstvu. Pretiahne sa zo strany cez okrajové izolačné pásy. Potom si namiešame mazaninovú hmotu.

namiešame

namiešame

nanesieme

nanesieme

zarovnáme

zarovnáme

 

 

 

 

 

Mazanina sa nanesie na plochu do výšky cca. 40 mm a rovnomerne sa rozotrie.  Plocha sa prejde latou a vodováhou, pričom sa začne s jednej strany a postupuje sa ďalej po úsekoch. Zarovnaná plocha sa vyhladí hladidlom a konečná úprava sa vytvára oceľovým hladidlom. Ak je jeden úsek hotový pokračuje sa ďalším, kým sa nevytvorí celá podlahová plocha.