Debnenie

Druhy debnení

Debnenie slúži na vyformovanie správneho tvaru a rozmerov betónovej konštrukcie a určuje jej polohu v budovanom objekte. Po stvrdnutí betónu sa debnenie väčšinou odstraňuje, čiže netvorí trvalú súčasť stavby. Výnimkou sú stratené debnenie, ktoré zostávajú zabudované v konštrukcii. Debnenie je tvorené samotnou formou a jej oporným a podperným systémom. Podperný systém sa rozpočtuje buď samostatnou položkou alebo je súčasťou cenníkovej položky debnenia.

 

Debnenie možno rozdeliť do dvoch základných skupín a to:

 • debnenie na jednorazové použitie,
 • debnenie na viacnásobné použitie.

Základné členenie debnení na jednorazové použitie je nasledovné:

 • tesárske (tradičné) debnenie,
 • trvalo zabudované (stratené) debnenie – obkladové debnenie, debnenie z profilovaných oceľových plechov, debnenie z oceľovej sieťoviny, debnenie z oceľových rúr,
 • kartónové debnenie.

 

Tesárske (tradičné) debnenie sa používa najmä pri výrobe atypických konštrukcií a konštrukcií zložitých tvarov, ktoré sa vyskytujú v takom malom množstve, že by bolo neefektívne vyrobiť pre ne napr. prvky systémového debnenia. Tradičné debnenie sa vyrába zvyčajne priamo na stavbe najčastejšie zo smrekových dosák, fošní a hranolov. Medzi doskami odebňovacej plochy treba vynechať škáry, pretože drevo zväčšuje po zvlhnutí svoj objem – bez škár by sa debnenie po uložení čerstvého betónu zdeformovalo.

 

Obkladové debnenie sa montuje z betónových, kamenných, keramických alebo iných dielcov, obkladových dosák, ktoré sa vyrábajú vo výrobniach z kvalitných materiálov s náročnejšou povrchovou úpravou. Po stvrdnutí betónu vo forme vytvárajú obkladové dosky lícnu vrstvu s vyžadovanými vlastnosťami.

 

Debnenie z profilovaných oceľových plechov (v cenníkovej databáze ako debnenie stropov zabudované – oceľové rebrové) sa najčastejšie využíva pri výrobe železobetónových stropov stavieb z oceľového skeletu. Vzniká tak doska s rebierkami, kde profilovaný plech plní funkciu výstuže. Pri väčšom zaťažení stropu sa do vĺn plechu ukladá ešte ďalšia výstuž. Lepšie spolupôsobenie plechu s betónom sa niekedy zabezpečuje privarením oceľových tŕňov. Debnenie nevyžaduje podperný systém ani stuženie.

 

Debnenie z oceľovej sieťoviny tvorí samonosná zváraná výstuž, ktorá sa obaľuje oceľovou sieťovinou s okami 5 x 5 mm. Výstuž sa navrhuje tak, aby tvorila nosnú konštrukciu, ktorá počas betonáže prenáša všetky zaťaženia a nahrádza oporný a podperný systém. Takéto debnenie sa používa iba výnimočne na výrobu bežných konštrukcií. Častejšie je jeho použitie pri výrobe plastík alebo rôznych priestorových konštrukcií zložitých tvarov (napr. kĺzačiek na detských ihriskách a pod.), kde umožňuje vyrobiť dutú odľahčenú betónovú konštrukciu. Tu sa však betón neukladá dovnútra debnenia, ale nanáša sa na jeho povrch torkrétovaním.

 

Debnenie z oceľových rúr sa používa pri betonáži stĺpov kruhového prierezu. Oceľová rúra tvorí súčasne výstuž stĺpa. Debnenie z rúr s veľkým priemerom sa využíva pri betonáži mostných pilierov pod hladinou vody.

 

Medzi trvalo zabudované debnenia možno zaradiť aj systémy, ktoré umožňujú vytvárať vrstvené konštrukcie múrov a sú v cenníkovej databáze radené do murárskych prác. Môžeme sem zaradiť napríklad debniace betónové tvárnice PREMAC, drevocementové tvarovky DURISOL a polystyrénové tvárnice IsoteQ a Quad-Lock.

 

Kartónové debnenie sa využíva najmä na debnenie stĺpov rôzneho tvaru (kruhové, štvorhranné, viachranné), rôznych prierezových veľkostí a štruktúry povrchu. Čerstvý betón sa naleje priamo do debnenia a po nadobudnutí potrebnej pevnosti betónu sa debnenie odstráni a už ho nie je možné ďalej použiť. Výhodou tohto systému je ľahká manipulácia počas transportu a osadenia a rýchle oddebnenie, nevýhodou je pomalšia betonáž z dôvodu nižšej únosnosti debnenia a to, že debnenie sa stáva odpadom. V cenníkovej databáze sa nachádza papierový debniaci systém TUBBOX.

debnenie stĺpov

debnenie stĺpov

 

Základné členenie debnení na viacnásobné použitie:

 • systémové debnenie,
 • špeciálne debnenie.

 

Systémové debnenie je komplexný, priemyselne vyrábaný súbor prvkov a dielcov formy, zahŕňajúci aj oporný a podperný systém a ochranné lešenie. Systém sa navrhol podľa jednotnej koncepcie tak, aby boli jeho prvky kompatibilné. Umožňuje odebňovanie jedného alebo niekoľkých typov konštrukcií s rozličnými rozmermi. Predchodcami systémových debnení sú dielcové debnenia, ktoré sa vyvinuli so snahou šetriť rezivo pri odebňovacích prácach.

Pomocou systémového debnenia je možné vo vysokej kvalite odebniť široký sortiment rôznych konštrukcií – steny, šachty, stĺpy, stropy, čelá stropov, prievlaky, stužujúce vence, základy a iné. Debnenie členíme podľa rozmerov na maloplošné a veľkoplošné. Ako veľkoplošné debnenie je možné využiť aj prvky maloplošného debnenia zmontované do jedného prvku. Na základe rozmeru a váhy môže byť manipulácia s debnením ručná alebo pomocou žeriava. V cenníkovej databáze sa nachádza systémové debnenie DOKA vrátane pracovného a ochranného lešenia.

debnenie čela

debnenie čela

debnenie štvorhranných stĺpov

debnenie štvorhranných stĺpov

 

Medzi systémové debnenie radíme aj priestorové tunelové debnenie pomocou ktorého je možné zhotovovať steny a stropy súčasne. Konštrukcia tunelového debnenia je väčšinou celokovová. Odebňovaciu plochu tvorí oceľový plech s hrúbkou 2 až 4 mm, ktorý je vystužený kostrou z valcovaných alebo ohýbaných profilov. Zvnútra je debnenie podopreté a rozopreté sústavou teleskopických stĺpikov a rozpier s rektifikačnými skrutkami a kĺbmi, ktoré sú prichytené na stuženie debnenia. Zúženie a spustenie debnenia pri oddebňovaní umožňujú rektifikačné skrutky alebo páky.

 

Špeciálne debnenie používané na betónovanie konštrukcií so špeciálnymi tvarmi alebo inými špecifickými charakteristikami zahŕňa viaceré druhy debnení a to napr. posuvné, zdvíhané, šplhavé, pojazdné a nafukovacie.

Odebňovanie

Priebeh a postup samotného odebňovania (zhotovenia, montáže) závisí od druhu debnenia a miesta jeho montáže. Dôležitou súčasťou debnenia je aj montáž podperného systému dostatočnej únosnosti.

Podľa STN EN 13670 podporné lešenie a debnenie vrátane ich podpier a základov sa musia navrhnúť a zhotoviť tak, že sú:

 • schopné odolať všetkým predvídateľným zaťaženiam, ktorým budú vystavené počas procesu výstavby,
 • dostatočne tuhé, aby zabezpečili, že stanovené tolerancie nebudú prekročené a integrita konštrukčných prvkov nebude ovplyvnená.

Podľa STN EN 13670/NA v zmysle EN 1990 Eurokód sa pod zaťažením, vrátene ich rozhodujúcich kombinácií rozumie:

 • vlastná tiaž debnenia, výstuže a betónu,
 • tlak čerstvého betónu so zohľadnením druhu betónu (vrátane možného vztlaku),
 • zaťaženia počas výstavby (pracovníkmi, zariadením ap.), vrátane statických a dynamických účinkov od ukladania, zhutňovania a vnútrostaveniskovej dopravy betónu,
 • zaťaženie vetrom a snehom,
 • mimoriadne zaťaženie na mieste stavby, ako sú predpisy pre účinky seizmicity.

Veľkú pozornosť treba venovať kontrole rozmiestnenia, rozmerov a úplnosti výplňového debnenia otvorov a prestupov cez betónovú plochu, aby sa zabránilo ich dodatočnému vysekaniu. Forma debnenia musí byť zbavená nečistôt, ľadu, snehu a stojacej vody. Ak treba ukladať čerstvý betón do vysokých, husto vystužených konštrukcií, jedna stena debnenia sa montuje striedavo s postupom betonáže, aby sa mohlo zabezpečiť ukladanie výstuže po častiach, správna výška ukladania čerstvého betónu a jeho dokonalé zhutnenie. Pred uložením výstuže do debnenia (počas jeho stavania alebo po jej skončení) sa na steny debnenia nanáša separačný prípravok (odformovací olej), ktorý uľahčuje oddebňovanie a čistenie formy pred ďalším použitím. Odformovací olej je súčasťou cenníkových položiek. V systémovom debnení DOKA je kalkulované priemerné množstvo 0,02 l/m2 odformovacieho oleja, ktoré platí pri použití Doka striekačky. Bezpečnostné požiadavky na debnenie sú stanovené v prílohe č. 3 (časť 2. a 3.) vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.

Oddebňovanie

Betónovú konštrukciu možno oddebniť (odstrániť, demontovať) až vtedy, keď betón dosiahne pevnosť, ktorá zabezpečí, že v čase oddebňovania bude schopná prenášať všetky zaťaženia vyplývajúce z ďalších fáz výrobného procesu a v čase jej používania bude mať konštrukcia vlastnosti vyžadované projektom.

Podľa STN EN 13670 podperné lešenie, podopretie a debnenie sa nesmie odstrániť skôr, pokiaľ betón nedosiahne dostatočnú pevnosť, aby:

 • nedošlo k poškodeniu povrchu pri oddebňovaní,
 • betónový prvok mohol preniesť zaťaženie pôsobiace naň v tomto štádiu,
 • bolo zabránené deformáciám nad hodnoty tolerancií stanovených v tejto norme a v špecifikácii zhotovovania,
 • sa zabránilo poškodeniu klimatickými vplyvmi.

Podľa národnej aplikácie STN EN 13670/NA pokiaľ sa nepredpíše požadovaná pevnosť betónu pri odstránení debnenia a podperného lešenia pri ich návrhu alebo špecifikácii zhotovenia, odporúča:

 • aby mal betón v čase oddebnenia pevnosť v tlaku 5 MPa z dôvodu zabrániť poškodeniu povrchu pri oddebňovaní,
 • na prenesenie zaťažení na betónový prvok v tomto stave použiť opätovné podopretie alebo iný spôsob vytvorenia podpery,
 • do času, pokiaľ betón nedosiahne návrhovú pevnosť, chrániť ho proti poškodeniu pred poveternostnými vplyvmi.

Debnenie sa musí odstraňovať bez nárazov a porušenia betónu. Pokiaľ sa očakáva mráz, nesmie byť debnenie odstránené do tej doby, ako betón na stavenisku dosiahne predpísanú pevnosť. Oddebnenie zvislých plôch (nenosné bočnice), ktoré nepodopierajú betón namáhaný ohybom, je obvykle dovolené odstrániť po uplynutí 3 dní a nesmú byť odstránené, pokiaľ pevnosť betónu nebude dostatočná k tomu, aby preniesla zaťaženie vetrom na betón, ktoré sa pravdepodobne môže vyskytnúť v dobe oddebňovania. Údaje o odporúčanej dobe, po ktorej je možné debnenie bezpečne odstrániť sú uvedené v tabuľke Doporučená doba pre odstránenie debnenia.

Pred oddebnením, alebo zaťažovaním betónu sa zhotoviteľ uistí, že betón je schopný odolať vyvodenému namáhaniu.

 

Doporučená doba pre odstránenie debnenia

Trieda pevnosti cementu Oddebnenie v dňoch
Bočné debnenie trámov, stien a nosníkov Debnenie pod stropmi a trámami
Rozpätie < 3 m Rozpätie > 3 m
32,5 3 8 20
42,5 2 5 10
52,5 1 3 6

Poznámka: V deň tvrdnutia betónu musí byť priemerná teplota min. 5 °C. Ak tomu tak nie je, tento deň sa nezarátava a oddebňovaciu dobu treba úmerne predĺžiť.

 

Oddebňovanie konštrukcie má obvykle nasledovné fázy:

 • uvoľnenie debnenia,
 • rozobratie debnenia,
 • čistenie debnenia.

Pri uvoľňovaní debnenia treba zvoliť postup prác, pri ktorom nevzniknú nežiaduce napätia, nárazy a otrasy konštrukcie. Po uvoľnení debnenia alebo jeho časti sa debnenie (ak netvorí kompaktný celok) rozoberie a odstráni zo záberu. Následne sa musí očistiť, aby bolo pripravené na ďalšie použitie. Čistenie je už zahrnuté v cenníkovej položke odstránenia (demontáže) debnenia.