Krytiny

Krytiny z keramických škridiel

Škridly sa vyrábajú formovaním a pálením z hlin, ílu alebo ílovitých materiálov. Keramická krytina je u nás používaná a obľúbená po stáročia. Je to pre jej charakteristický vzhľad a predovšetkým pre jej funkčné vlastnosti. Používajú sa najčastejšie na rodinné domy, občianske stavby, menšie poľnohospodárske objekty. Hlavnou výhodou krytín z keramických škridiel je trvanlivosť, mrazuvzdornosť, odolnosť voči ohňu, estetickosť, ľahká údržba, rôzne farebné a druhové škály. Ich nevýhodou je pracnosť, veľká spotreba reziva, väčšia hmotnosť. Povrch sa spravidla upravuje glazúrou, ktorá vytvára hladký, nepriepustný a lesklý povrch, alebo engoba, ktorá vytvára matný povrch. Podkladom pre položenie keramickej krytiny sú laty latovania. Jej vzdialenosť je závislá na rozmeru škridly a je zhodná s krycou dĺžkou škridly. Dimenzia latovania vychádza z empirických skúseností alebo je stanovená výpočtom v závislosti na sklone krytiny, jej hmotnosti, krycej dĺžke, vzdialenosti krokiev a v neposlednom rade na možnom zaťažení snehom. Minimálny prierez musí byť 50/30 mm (prípadne 60/40 mm).

Pokiaľ miestne podmienky, využitie budovy a konštrukcia strechy je extrémne strmá alebo plochá kladú sa zvýšené požiadavky na strechu. Je nutné urobiť pri projektovaní a zhotovovaní strechy zvláštne opatrenia (upevnenie škridiel príchytkami, použitie poistnej hydroizolačnej fólie alebo debnenia so špeciálnou difúznou fóliou, prípadne hydroizolačnou vrstvou).

Druhy pálených škridiel

  • obyčajná škridla, bobrovka
  • drážková ťahaná škridla (jednodrážková)
  • drážková razená škridla (dvojdrážková)
  • vlnovky, korýtka, hrebenáč

Bezpečný sklon pre keramickú krytinu

Sklon strechy má rozhodujúci vplyv na správne riešenie skladby strechy spolu so zvýšenými požiadavkami kladenými na strechu samotnú. Pre správny návrh je potrebné zohľadniť aj bezpečný sklon strechy (BSS). Je to minimálny sklon strechy, pri ktorom je krytina nepriepustná proti zrážkovej vode bez doplnkových hydroizolačných opatrení. Zvýšené požiadavky spresňujú nároky kladené na konkrétnu strechu z hľadiska lokality, nadmorskej výšky, spôsobu využitia podstrešných priestorov, tvaru strechy a podobne.

BSS – bezpečný klon strechy závisí od typu krytiny

  • ≥ 15° ≤ BSS – plné debnenie
  • > BSS ≤ 90° – bez debnenia

V prípade nižšieho sklonu strechy ako je výrobcom deklarovaná BBS podľa typu krytiny, je potrebné pod krytinu zhotoviť vodou nepriepustné podložie a to iba na plnom debnení. Pri výbere poistnej hydroizolačnej fólie je treba dbať na údaje uvedené výrobcom pod aký maximálny BSS je možné danú fóliu použiť.

 

Podľa STN 73 1901 Tabuľka 1 – Bezpečné sklony skladaných krytín1) 2)

Skladaná krytina Sklon7)
Krytina z pálených škridiel3)

– dvojitá krytina z obyčajných škridiel – bobrovka

– z drážkových ťahaných škridiel

– z drážkových razených škridiel so spojitou vodnou drážkou

– z drážkových razených škridiel s prerušovanou vodnou drážkou

– z vlnoviek (esoviek)

– korýtkové

 

30°

35°

22°

30°

35°

40°

1) Najmenšie odporúčané sklony skladaných krytín (bezpečné sklon) zabezpečujú nepriepustnosť voči zrážkovej vode bez doplnkových hydroizolačných opatrení.

2) Hydroizolačné kombinácie skladaných krytín s poistnou hydroizolačnou vrstvou bez ohľadu na sklon strešných plôch vychádzajú z projektového zámeru alebo údajov výrobcov krytín.

3) Typ pálenej drážkovej škridly stanoví výrobca vo svojich technických podkladoch.

7) Pri dĺžke strešnej plochy v smere sklonu väčšej než 10 m, v nadmorských výškach nad 600 m. n. m. a v nechránených polohách s intenzívnymi vetrami sa odporúča sklony uvedené v tabuľke 1 zväčšiť najmenej o 5°.

 

Základné druhy kladenia krytiny

Jednoduchá krytina z obyčajných škridiel, bobroviek. Pri hrebeni a odkvape sa osádzajú dva rady škridiel, pod styčné škáry škridiel sa osádza drevený lúč alebo pásik z oceľového pozinkovaného plechu.

Dvojitá krytina z obyčajných škridiel na husté latovanie – šupinová krytina. Vzdialenosť medzi latami je 150mm. Na každú latu sa osádza 1 rad škridiel. Kladie sa odspodu na väzbu.

Dvojitá krytina z obyčajných škridiel na riedke latovanie – korunová. Vzdialenosť medzi latami je 300mm. Na každú latu sa osádzajú dva rady škridiel na väzbu.

kladenie krytiny

kladenie krytiny

 

  • Krytina z jednodrážkovej ťahanej škridly. Na každú latu sa kladie 1 rad škridly. Na latu sa zavesí pomocou nosa, alebo ozubu. Spájajú sa pomocou drážok v mieste styčnej škáry
  • Krytina z dvojdrážkovej razenej škridly. Používa sa na riedke latovanie. Zavesí sa na nos. Spája sa pomocou dvoch drážok v mieste styčnej škáry a ložnej škáry.
  • Krytina z vlnoviek
  • Krytina korýtková

Prichytávanie škridiel

Pri normálnych podmienkach veternosti a sklone strechy menej ako 45° nie je potrebné prichytávanie škridiel v ploche, stačí len jednoduché kladenie škridiel na laty. Pri sklone nad 45° a tam, kde možno očakávať zvýšené účinky vetra aj pri nižších sklonoch, musí byť v ploche prichytená každá 3. škridla príchytkou škridly. Pri sklone nad 60° a tam, kde možno očakávať extrémne účinky vetra i pri nižších sklonoch musí byť pripevnená každá škridla príchytkou škridly, pričom škridly v poslednom rade pri hrebeni musia by prichytené vľavo dole príchytkou škridly a vpravo hore cez prevŕtaný otvor skrutkou.