Lešenia

Konštrukcie pracovných lešení

Stožiarové a stĺpové lešenie

Stožiarové a stĺpové lešenia radíme medzi tesárske drevené lešenia, ktoré sa však dnes už nevyužívajú. Platí pre ne norma STN 73 8105 (73 8105) Drevené lešenie. Zvislú nosnú konštrukciu stožiarového lešenia tvoria stožiare a stĺpy. Stožiare sa stavajú do jám vykopaných v teréne (s hĺbkou 1,0 až 1,5 m) na pevný podklad. Siahajú až po rímsu budovy a majú iba vodiacu funkciu. Zvislé zaťaženie prenášajú stĺpy, ktoré sa kotvia skobami k stožiaru. Vodorovnú konštrukciu lešenia tvoria pozdĺžniky, ktoré sa ukladajú na stĺpy rovnobežne s fasádou, a priečniky, ktoré sa ukladajú na pozdĺžniky kolmo na fasádu. Podlaha lešenia sa ukladá na priečniky. Stĺpové lešenie má podobnú konštrukciu ako stožiarové lešenie, vodiace stožiare sa však nahrádzajú druhým stĺpom.  

Vysunuté lešenia s podopretím alebo bez podopretia

Jedná sa o drevené lešenie, ktoré sa používa najmä pri rekonštrukciách, adaptáciách a nadstavbách budov. Nosné trámy lešenia z drevených hranolov s dostatočnou únosnosťou (minimálne 120 x 140 mm) sa vysúvajú z okenného otvoru alebo cez diery prerazené v murive nad úrovňou podlahy. Vonkajšie konce trámov musia do miestnosti presahovať v dostatočnej dĺžke a kotvia sa do podlahy, alebo sa rozopierajú medzi podlahu a strop. Osová vzdialenosť nosných trámov lešenia s podopretím je najviac 1 m a bez podopretia 1,5 m. Dnes sa namiesto vysunutých drevených trámov používajú oceľové valcované nosníky alebo iné kovové prvky.

Vysunuté lešenie s podopretím

Vysunuté lešenie s podopretím

vysunuté lešenie bez podoprenia

vysunuté lešenie bez podoprenia

 

Rúrkové lešenie

Rúrkové lešenie musí byť v súlade s STN 73 8107 (73 8107) Rúrkové lešenie. Rúrkové lešenie sa používa ako pracovné lešenie, veža výťahov, ochranná, záchytná alebo pomocná konštrukcia. Rúrkové lešenie sa stavia ako dvojradové so šírkou pracovnej podlahy 1 m, ako trojradové so šírkou podlahy 1,5 m alebo ako priestorové lešenie. Zvislé i vodorovné prvky nosnej konštrukcie sa montujú z kovových (najčastejšie oceľových) rúrok. Prvky sa navzájom spájajú typizovanými spojkami, ktorých riešenie je najvýraznejším charakteristickým znakom systému lešenia. Podlaha rúrkového lešenia sa zhotovuje z fošní, doskových dielcov alebo zo špeciálnych dielcov, ktoré sú tiež súčasťou systému. V SR sa používalo najmä lešenie typu TRUSTA, ktoré má vysokú variabilitu použitia. V súčasnosti sa v našom stavebníctve používa celý rad ďalších typov systémových rúrkových lešení. Rúrky novších systémov sú odolnejšie proti korózii (majú ochranný náter, sú oceľové pozinkované alebo zo zliatin hliníka). Spojky väčšiny novších systémov sú pevne namontované na rúrkach, takže sa nemôžu stratiť, a pri montáži sú vždy na potrebnom mieste. Moderné rúrkové lešenia majú okrem prvkov nosného systému aj celý rad ďalších systémových prvkov – podlahové dielce, záklopky, zábradlia, konzoly na rozšírenie podláh, výškovo nastaviteľné pätky, prvky stuženia a pod.

Spoj rúrkového lešenia

Spoj rúrkového lešenia

Lešenie z plošných dielcov

Nosná konštrukcia lešenia z plošných dielcov sa skladá z kovových zváraných rámov rebríčkov, resp. z priehradových nosníkov, z rúrok s privarenými príchytkami a z ďalších kovových plošných alebo tyčových prvkov, ako sú napr. zábradlie, prvky stuženia, rebríky, konzoly na prichytávanie zdvíhacích prostriedkov atď.

Lešenia z plošných dielcov nemajú spojky so skrutkami ani drobné časti, ktoré sa môžu ľahko stratiť. Viacerí výrobcovia navrhujú systémy lešení z plošných prvkov tak, aby sa dali pri komplikovaných pôdorysoch a tvaroch stavených objektov kombinovať s rúrkovými systémami toho istého výrobcu.

Lešenia z plošných prvkov sa obvykle dajú montovať ako tzv. vežové. Takéto lešenia sú určené na zabezpečenie prístupu – na zriadenie pracovnej plochy vo väčších výškach a tam, kde sa lešenie nedá kotviť do stavebnej konštrukcie.

Do dielcových lešení radíme aj fasádne lešenia, ktoré musia dodržiavať ustanovenia noriem:

  • STN EN 12810-1 (73 8109) Fasádne dielcové lešenia. Časť 1: Špecifikácie výrobkov,
  • STN EN 12810-2 (73 8109) Fasádne dielcové lešenia. Časť 2: Špeciálne metódy konštrukčného návrhu.

Medzi moderné dielcové lešenia (označované aj ako rámové) môžeme zaradiť viacero systémov od rôznych výrobcov, napr. LAYHER, SPRINT, HAKI, RUX, PERI, GRAF, ALFIX.

 

dielcové lešenie

dielcové lešenie

Dielcové (rámové) lešenia môžu byť realizované aj ako pojazdné konštrukcie. Tieto lešenia sa riadia ustanoveniami noriem:

  • STN EN 1004 (73 8115) Pojazdné pracovné dielcové lešenia. Materiály, rozmery, návrhové zaťaženia a bezpečnostné požiadavky,
  • STN EN 1298 (73 8112) Pojazdné pracovné lešenia. Pravidlá a zásady vypracovania návodu na montáž a používanie.

Rebrinové a rebríkové lešenie

Sú to drevené ľahké pracovné lešenia. Zvislú nosnú konštrukciu rebrinového lešenia tvoria dva stĺpiky z guľatiny vzdialené 0,8 až 1,3 m a spojené pomocou priečnikov a fošní. Zvislú nosnú konštrukciu rebríkového lešenia tvoria drevené rebríky so šírkou 350 až 500 mm. Rovnako ako ostatné tesárske lešenia aj rebrinové a rebríkové drevené lešenie sa používa už iba výnimočne.

Kozové lešenie

Nosnú konštrukciu lešenia tvoria drevené alebo oceľové murárske kozy. Drevené kozy majú výšku od 600 do 1800 mm. Oceľové kozy majú stabilnú výšku alebo sa vyrábajú ako výsuvné, zhotovené z rúrkových stojok s privarenými nohami. Do stojok sa na potrebnú dĺžku zasúvajú rúrkové podpery s navŕtanými otvormi. Podpery sú spojené privareným priečnikom.

Na kozy možno ukladať podlahu z fošní alebo doskových dielcov uložených na hranoly – pozdĺžniky. Kozové lešenie sa používa pri práci vnútri stavby a na vysunutom lešení.

Závesné lanové lešenie

Je to pomocné pracovné lešenie. Jeho zvislú nosnú konštrukciu tvoria laná zavesené na nosníkoch – konzolách zakotvených do strešnej konštrukcie objektu. Do dvojíc lán sú upnuté priečniky, ktoré nesú jednotlivé podlahy lešenia. Lešenie sa kotví do fasády na úrovni každej podlahy a laná sa na dolnom konci pridržiavajú závažím.

Závesné lávky (klietky)

Závesné lávky (závesné klietky) sú ľahké pracovné lešenia, ktoré sa používajú najmä na opravy a údržbárske práce na fasáde. Ich vertikálny pohyb zabezpečujú navíjacie bubny alebo šplhacie agregáty. Navíjacie bubny umiestnené na konzolách nesúcich lešenie dvíhajú alebo spúšťajú pracovnú plošinu navíjaním alebo odvíjaním nosných oceľových lán. Šplhacie agregáty pripevnené na pracovnej plošine zabezpečujú jej pohyb šplhaním po nosných lanách, ktoré sa pripevňujú na závesné nosníky a kotvia sa na úrovni terénu. Navíjacie bubny aj šplhacie agregáty zvyčajne poháňa elektromotor, ovládacie zariadenie sa umiestňuje na pracovnú plošinu.