Murovanie

Murované konštrukcie sa musia zhotovovať tak, aby ich kvalita bola v súlade s predpokladmi projektanta pri ich navrhovaní.

Samotné podmienky zhotovovania muriva sú špecifikované v STN EN 1996-2 Eurokód 6. Navrhovanie murovaných konštrukcií. Časť 2: Predpoklady navrhovania, voľba materiálov a zhotovovanie murovaných konštrukcií.

 

Táto norma okrem iného určuje nasledovné:

Dostatočná súdržnosť muriva sa má dosiahnuť vhodnou prípravou murovacích prvkov a malty. Nevyhnutnosť navlhčenia murovacích prvkov pred použitím má byť uvedená v projektovej špecifikácii. Ak taká požiadavka uvedená nie je, treba sa riadiť odporúčaním výrobcu prvkov a, ak je to potrebné, výrobcu priemyselne vyrábanej malty.

Bezpečnostné požiadavky na murovanie sú stanovené v prílohe č. 4 vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.

Počas výroby a práce s maltou, betónom, ako aj počas samotného procesu murovania je potrebné, aby boli pracovníci chránení vhodnými pracovnými prostriedkami, podľa prílohy č. 3 nariadenia vlády č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.

 

Vymeranie polohy muriva

Samotné murovanie sa začína vymeraním polohy muriva, vyznačením polohy a založením muriva. Poloha muriva sa vymeria podľa projektovej dokumentácie. Najskôr sa od hlavných bodov vytýčia rohy muriva, stredy oblúkov a ostatné dôležité body. Od týchto bodov sa vytýčia polohy všetkých dôležitých obrysov a osí (napr. osi otvorov) potrebné na určenie polohy konštrukcie. Medzi označené body sa na protiľahlých lavičkách napnú šnúry (drôty) a z nich, resp. z ich priesečníkov sa prenesie vytýčenie na podklad pomocou olovnice. Na podklade sa poloha zaznačí ceruzkou alebo rydlom.

Prvú vrstvu muriva ukladáme podľa projektovej dokumentácie resp. pokynu výrobcu na izolačný pás proti vlhkosti.

Založenie muriva

Založenie muriva

 

Pracovisko

Murár alebo murárska čata murujú konštrukciu na pracovnom úseku, ktorý sa člení na tri pásma:

 • pracovné pásmo, v ktorom sa pohybuje murár a jeho pomocník,
 • materiálové pásmo, v ktorom sú uložené murovacie prvky (tehly, tvarovky, tvárnice a pod.) a nádoby s maltou,
 • dopravné pásmo určené na zásobovanie pracoviska materiálom.
pracovné pásma

pracovné pásma

 

Murovanie jednovrstvových stien na obyčajnú maltu

Murovaním na obyčajnú maltu sa zhotovujú konštrukcie z murovacích prvkov, ktoré možno označiť ako nepresné. Hrúbka škáry vyplnenej obyčajnou maltou sa pohybuje od 8 do 15 mm a jej úlohou je tiež vyrovnávanie nepresností rozmerov murovacích prvkov.

Ak sa konštrukcia muruje z plných pálených tehál, potom sa v závislosti od vyžadovanej povrchovej úpravy muriva používajú dve murovacie techniky:

 • murovanie prihŕňaním,
 • murovanie pritláčaním.

Murovanie prihŕňaním sa používa vtedy, ak sa murivo bude omietať. Murár kladie tehlu naplocho do malty vo vzdialenosti asi 100 mm od susednej tehly. Malta sa nanáša na murivo v hrúbke asi 30 mm. Malta sa nanáša tak, aby bola približne 20 až 30 mm od okraja muriva. Postupne ju otáčavým pohybom okolo zvislej osi zatláča do maltového podkladu a súčasne prisúva k susednej tehle.

Murovanie pritláčaním sa používa vtedy, ak sa muruje tzv. režné – neomietané škárované murivo, pri ktorom sa vyžaduje dokonalý vzhľad väzby. Malta sa nanáša na murivo vo vrstve iba o málo hrubšej, aká má byť definitívna hrúbka škáry. Vrstva malty sa nanáša na celú šírku muriva tak, aby bola asi 10 mm od krajov múru.

Murovanie treba rozvrhnúť tak, aby sa v každej fáze procesu zabezpečila stabilita murovaných prvkov. Výška vymurovaného úseku môže byť iba taká, aby nedošlo k nadmernému zaťaženiu čerstvej malty a k jej vytlačeniu zo škár.

Vlhkosť murovacích prvkov má byť taká, aby nadmerne neodsávali vodu z malty. Ak sú prvky vysušené, možno ich vlhkosť upravovať ponorením do vody. Pred murovaním po dlhšej prestávke pri suchom a horúcom počasí treba navlhčiť aj povrch zaschnutej ložnej plochy, aby sa zabezpečila jeho dostatočná súdržnosť s maltou.

Murovacie prvky sa musia pri murovaní ukladať vo väzbe. Susedné vrstvy muriva sa musia previazať tak, aby stena pôsobila ako jeden konštrukčný prvok.  Murovacie prvky sa musia previazať najmenej na dĺžku, ktorá sa rovná väčšej z hodnôt 0,4-násobku výšky murovacieho prvku alebo 40 mm.

 

Vystužovanie muriva

Ak je murivo vystužené, treba dbať na to, aby sa výstuž ukladala do škár v súlade s projektovou dokumentáciou tak, aby sa zabezpečila predpísaná hrúbka krycej vrstvy malty. Výstuž sa môže stykovať presahovaním iba na miestach určených projektom. Na miestach, kde by mohlo dôjsť k posunutiu výstuže pri ukladaní malty alebo výplňového betónu, treba výstuž spojiť drôtom.

 

Škárovanie a vyškárovanie

Ak sa murivo nebude omietať, jeho povrch sa upravuje škárovaním alebo vyškárovaním. Škárovanie je zatretie škár, ktoré sa nevyplnili až po líce muriva maltou. Škárovanie sa robí počas murovania. Dodatočná úprava škár sa nazýva vyškárovanie.

Ložné a styčné škáry, ktoré sú vyplnené maltou, majú mať v celom murive približne rovnakú hrúbku, ktorá nemá byť menšia ako 8 mm a väčšia ako 15 mm. Škáry sa pri murovaní musia vyplniť maltou tak, aby nevyplnená hĺbka nepresahovala 15 mm v stenách a 10 mm v stĺpoch. Tvary upravených škár sú na nasledovnom obrázku.

murovanie na maltu

murovanie na maltu

Tvary upravených škár muriva

Ochranná resp. izolačná prímurovka

Ochranná alebo izolačná prímurovka slúži najmä na ochranu zvislej hydroizolácie v spodnej stavbe. Murovaná je z klasickej tehly plnej pálenej na obyčajnú maltu. Muruje sa pred hydroizoláciu, ktorú tak chráni voči poškodeniu. V súčasnosti sa na ochranu hydroizolačnej vrstvy používajú napr. extrudovaný polystyrén s nopovou fóliou alebo sú steny vyhotovené z vodostavebného betónu.

Murovanie na tenké škáry a murovanie nasucho

Niektoré druhy murovacích prvkov umožňujú zhotovovať stenové konštrukcie s tenkými škárami. Technológie používané pri zhotovovaní takýchto konštrukcií sa nazývajú murovanie na tenké škáry alebo murovanie nasucho. Pri murovaní na tenké škáry sa namiesto bežnej malty používa tenkovrstvová lepiaca malta, pri murovaní nasucho sa malta v škárach nepoužíva vôbec. Tieto spôsoby murovania vyžadujú, aby tvárnice mali vysokú presnosť (brúsené) a prípadne aj úpravu tvaru, ktorá zabezpečuje ich spolupôsobenie (pero a drážka).

 

Murovanie na maltu (lepidlo) na tenké škáry môže byť realizované:

 • kontaktným spôsobom – malta sa nanáša na rebra tehál valcom určeným na tento spôsob nanášania,
 • celoplošným spôsobom – malta sa nanáša na ložnú plochu tehál v súvislej vrstve valcom určeným na tento spôsob nanášania.

Udáva sa až 30% úspora času oproti klasickému spôsobu murovania na obyčajnú maltu.

Celoplošný spôsob nanášania malty

Celoplošný spôsob nanášania malty

Kontaktný spôsob nanášania malty

Kontaktný spôsob nanášania malty

 

Murovanie nasucho

Pre technológiu suchého murovania je na našom trhu k dispozícii stavebný systém tvárnic, ktoré sa vyrábajú vo viacerých tvaroch a s rôznymi hrúbkami tepelnej izolácie. Murivo si pre svoju presnosť vyžaduje rovný podklad na uloženie prvého radu. Ďalšie rady sa ukladajú nasucho podľa pravidiel väzby plno na škáru cez stred tak, aby dutiny tvárnic nadväzovali a vytvárali priebežné otvory Po uložení štyroch radov do výšky 100 cm sa dutiny zalejú betónom, ktorý zabezpečuje statiku muriva. Potom sa môže pokračovať s ďalšími štyrmi radmi.

murovanie na sucho

murovanie na sucho

Murovanie na polyuretánovú penu

Pri murovaní na polyuretánovú penu (PUR penu) je udávaná až 50% úspora času oproti klasickému spôsobu murovania na obyčajnú maltu. PUR pena sa nanáša podľa šírky muriva buď v jednom alebo v dvoch rovnobežných pásoch. Technológia murovania na PUR penu je určená pre brúsené tehly.

Murovania dvojvrstvových stien

Zvislé vrstvy stien s dutinou alebo dvojvrstvových stien sa spájajú sponami podľa požiadaviek projektanta. Spony sa vyrábajú z nehrdzavejúcej ocele, z uhlíkovej ocele vhodne chránenej proti korózii povrchovou úpravou (napr. pozinkovaním a pod.) alebo z iných kovov.

Murovanie priečok

Priečky sú tenké deliace konštrukcie. Podľa spôsobu zhotovenia sa delia na murované, montované alebo monolitické. Môžu byť jednoduché alebo dvojité.

Samotné murovanie priečok je spravidla náročné na presnosť. Priečky bežných dĺžok môžeme murovať pomocou šnúry, pri väčších rozmeroch sa používajú vodiace dosky alebo aj jednostranné debnenie. Vysoké priečky  je nutné do zatvrdnutia malty chrániť vzperami a pod. Do nosných stien sa priečky viažu do vynechaných káps, prípade drážok alebo do ozubov vypustených zo steny, alebo kovovými tŕňmi, resp. sponami.

Dvojité priečky sa používajú najmä vtedy, ak je nutné medzi dvomi priestormi zabezpečiť dobrú zvukovú izoláciu (napr. dva byty). Na rozdiel od dvojvrstvových stien sa dvojité priečky nesmú spájať žiadnymi sponami.

Murovanie akustických stien

V súčasnosti sa viac ako klasické dvojité priečky používajú na dostatočné akustické oddelenie dvoch priestorov akustické tehly. Akustické tehly sú charakterizované indexom nepriezvučnosti Rw (dB), ktorý vyjadruje mieru vzduchovej nepriezvučnosti stavebnej konštrukcie. Čím je hodnota vyššia, tým má tehla lepšie akustické vlastnosti. Akustické tehly sa delia na viacero druhov, napr. na ťažké, zalievané betónom, alebo skladajúce sa z dvoch tehál medzi ktorými je vložený izolant. Jednotlivé technologické spôsoby murovania závisia od druhu a výrobcu použitej tehly.

heluz

heluz

 

Murovanie hrázdených stien

Hrázdené murivo má kostru z dreva alebo ocele, vyplnenú lepenicou, alebo nabíjaním hliny s rezanou slamou do posuvného debnenia, alebo murivom z válkov, z nepálenej tehly, z kameňa alebo z pálenej tehly. Hrázdenú stavbu možno zastrešiť pred zhotovením výplňového muriva a ostatné práce potom vykonávať bez ohľadu na počasie.

Hrázdená konštrukcia má dolu vodorovný prahový trám (prah), ktorý je položený na podmurovke alebo na stene nižšieho podlažia. Do neho sú začapované zvislé stĺpiky, ktorých horné konce sú začapované do vodorovnej väznice – ližiny. Na ližine sú položené stropné trámy. Stena je vo svojej rovine zavetrená šikmými vzperami a vodorovnými paždíkmi, prípadne ondrejskými krížmi (v tvare X).

Murovanie z lomového kameňa

Na murivo z lomového (prírodného) kameňa treba používať taký druh kameňa, ktorý svojimi vlastnosťami zodpovedá účelu a prostrediu, v ktorom sa použije. Lomový kameň je vylámaný v lome.

Ako murovacie prvky sa na kamenné murivo používajú:

 • ložný a neložný kameň (ložný kameň má aspoň dve plochy rovnobežné).
 • hrubé alebo čisté kopáky (opracovaný lomový kameň, hrubý s presnosťou na 2 cm a čistý na 1 cm),
 • hrubé, čisté alebo jemné kvádre (majú predpísaný tvar a určené rozmery),
 • polygonálne kamene na kyklopské murivo (mnohouholníkové tvary kameňa).

Murivo z lomového kameňa sa muruje ako riadkové (vo vodorovných vrstvách) alebo kyklopské. Riadkové murivo môže byť obyčajné alebo zvisle preväzované. V obyčajnom murive musia byť všetky kamene v jednej vrstve rovnako vysoké, ale jednotlivé vrstvy nemusia mať rovnakú výšku. V zvisle previazanom (haklíkovom) riadkovom murive sa vrstvy preväzujú kameňmi s výškou cez dve alebo tri vrstvy – tzv. haklíkmi. Kameň siahajúci do hĺbky múru, resp. cez jeho celú šírku sa nazýva – väzák.

Kyklopské murivo sa viaže tak, aby sa v jednom bode stretávali najviac tri škáry. Murujú sa vždy na cementovú maltu. Hrany kameňa umiestnené na líci muriva majú byť priame, rohy presne opracované a plochy v škárach priliehajúcich k lícu muriva sa opracujú do hĺbky najmenej 30 mm..

Podľa STN EN 1996-2 sa počas hydratácie malty má čerstvo zhotovené murivo vhodne chrániť pred nadmernou stratou vlhkosti alebo navlhnutím.

Hotové murivo sa má chrániť pred priamo dopadajúcimi zrážkami až do zatvrdnutia malty a pred vymývaním malty zo škár. Taktiež je nutná ochrana voči vysúšaniu vetrom a vysokými teplotami.

Povrch muriva, nechránené hrany v rohoch a otvoroch, sokle a iné vystupujúce detaily sa majú vhodne chrániť pred poškodením a porušením vzhľadom na:

 • postup iných prác a následné stavebné činnosti,
 • činnosti pri stavebnej doprave,
 • ukladanie čerstvého betónu nad murivom,
 • stavbu lešení a stavebné práce vykonávané s ich použitím.

Murovanie (s výnimkou murovania nasucho a na PUR penu) je mokrý proces, ktorý možno efektívne realizovať iba pri teplotách prostredia nad +5°C.  Ak treba vymurovať konštrukciu pri teplotách pod touto hodnotou, musia sa vytvoriť priaznivé podmienky pre priebeh procesu.

Murovanie na polyuretánovú penu je možné aj pri teplote -5°C, resp. podľa pokynov výrobcu.