Vodovody

Postupy prác na potrubných rozvodoch

Technologický postup vyhotovenia vodovodného potrubia má zodpovedať požiadavkám na geometrické, mechanické, fyzikálne a funkčné vlastnosti potrubných súčastí, ktoré stanovujú príslušné predmetové normy.

Vrúbenie a hĺbenie ryhy

Odvodňovacie zariadenia a inžinierske siete sa pri stavbe ukladajú do kopaných rýh, šachiet alebo do už položených veľkoprofilových potrubí (chráničiek). Šachty sú hĺbené výkopy, ktorých plocha pôdorysu nepresahuje 36 m2 a ich najväčším rozmerom je hĺbka meraná v osi. Ryhy sú hĺbené výkopy, ktorých pôdorysná šírka má najviac 2 m. Ak sú výkopy navrhnuté so zvislými stenami, musia byť v celej hĺbke pažené.

V prípade, že stena výkopu je svahovaná, musí sa pri jeho návrhu prihliadať na:

 • zaistenie bezpečnosti práce,
 • fyzikálno-mechanické vlastnosti horniny (uhol vnútorného trenia, súdržnosť, atď.),
 • možnosti priesaku vody,
 • dobu, počas ktorej ostane výkop otvorený.

Ryha sa má vyhĺbiť v čo najmenšom predstihu pred montážou potrubia a zasypať čo najskôr. Naraz by mala byť otvorená iba dĺžka ryhy na dennú pokládku. Pri výkope sa má postupovať proti sklonu stoky.

Pri hĺbení ryhy v zimnom období je potrebné chrániť dno pred zamrznutím zakrytím ochrannými materiálmi alebo ponechaním vrstvy zeminy na neskoršiu dokopávku. Ochranná vrstva sa odstráni bezprostredne pred položením potrubia.

Výkopok sa musí ukladať vedľa ryhy tak, aby nedochádzalo k padaniu materiálu do ryhy a nebola ohrozená stabilita jej stien. Pozdĺž okraja výkopu musí ostať nezaťažený pás široký najmenej 0,5 m.

Šírka dna ryhy sa volí podľa STN 73 3050 Zemné práce. Všeobecné ustanovenia. Ak sa do ryhy majú v jednej výškovej úrovni uložiť viaceré potrubia, osovú vzdialenosť medzi jednotlivými potrubiami je nutné stanoviť tak, aby sa umožnilo primerané zhutnenie zeminy medzi uloženými rúrami.

Krycia výška nad vrcholom rúry má byť pre stoky situované pod cestami alebo krajnicami najmenej 1 m a pre kanalizačné prípojky najmenej 0,7 m. Tieto krycie výšky sa nevzťahujú na potrubia situované pod budovami. Odporúčaná najmenšia výška krytia stoky pod cestnou komunikáciou je 1,8 m a odporúčaná najväčšia hĺbka dna uličnej stoky (nie zberača) je 6 m.

zemné práce a výkop ryhy

zemné práce a výkop ryhy

Ryhy so šikmými stenami sa navrhujú vtedy, ak je to z hľadiska výstavby hospodárne alebo technicky nevyhnutné. Sklon stien ryhy sa navrhuje podľa ustanovení STN 73 3050.

Výkopy rýh so strmými a zvislými stenami hlbšími ako 1,30 m v zastavanom území, resp. v úsekoch so súbežnou premávkou motorových vozidiel, musia byť vybavené vrúbením. V prípade nesúdržných zemín sa prípustnosť nevrúbených stien znižuje na 0,7 m.

Pri vrúbení sa používa paženie stien:

 • príložné, pri suchých a súdržných zeminách do hĺbky 5 – 7 m,
 • záťažné, v prípadoch, kde sa očakávajú väčšie zemné tlaky, alebo pri málo súdržných zeminách,
 • hnané, pri silne tlačivých horninách a v nesúdržných zeminách pod hladinou podzemnej vody.

V uvedenom prípade je najúčinnejšie paženie oceľovými štetovnicovími stenami. Pri strojovom hĺbení rýh sú veľmi vhodné prenosné systémy veľkoplošného paženia s teleskopickým rozopretím. Jednotlivé diely sa spúšťajú do výkopu priebežne s hĺbením výkopu. Samotné podmienky použitia jednotlivých druhov paženia sú uvedené v STN 73 3050 Zemné práce. Všeobecné ustanovenia.

 

Šírka dna ryhy sa volí v intenciách STN 73 3050 podľa nasledujúcej tabuľky:

Sklon svahu výkopu (výška svahu ku jeho pôdorysnej dĺžke) Šírka dna v m
Vonkajší priemer rúry D v m
D≤0,4 0,4<D≤1,0 D>1,0
zvislý alebo strmší ako 1:0,25 D+0,7 ,min 1,0 D+0,8 D+0,9
1:0,6 až 1:0,25 D+0,7 D+0,6 D+0,5
menej strmý ako 1:0,6 D+0,6 D+0,5 D+0,4
Poznámka: Ako hodnota D sa uvažuje vonkajší priemer hrdla rúry v m.

 

Uvedené hodnoty platia za predpokladu strojného zhutňovania obsypu. Pri ručnom zhutňovaní možno voliť šírku menšiu, avšak najmenej D + 0,40 m. Šírka ryhy sa upravuje podľa použitého typu paženia. Pred montážou potrubia je nutné skontrolovať niveletu dna, pri sklone nivelety do 10 ‰ nemá byť odchýlka vo výškovom uložení stoky väčšia ako ± 10 mm a pri sklone nad 10 ‰ ± 30 mm. V žiadnom prípade nesmie v nivelete vzniknúť protisklon.

Za dodržanie predpísaného sklonu svahov a ich výslednú stabilitu (vyjadrenú stupňom bezpečnosti), zodpovedá zhotoviteľ. Najmenšie šírky dna výkopov pre potrubie, pracovného priestoru na použitie debnenia, prípadne na zhotovenie izolácie, stanovuje STN 73 3050. V tejto norme sú tiež uvedené prípustné hodnoty sklonov šikmých svahov v dočasných výkopoch podľa jednotlivých druhov bežných hornín a stanovené podmienky, ktoré musia byť pri ich použití priebežne plnené. Zhotoviteľ je povinný chrániť všetky výkopy pred zaplavením vodou tak, aby stavebné práce mohli byť vykonávané v optimálnych podmienkach.

Z hľadiska veľkosti zaťaženia možno rozlišovať tieto typy rýh:

ryhy

ryhy

 

Zaťaženie pôsobiace na potrubie ovplyvňujú tieto faktory:

 • výška nadložia H,
 • šírka ryhy vo vrchole B,
 • vonkajší priemer rúry D,
 • vlastnosti zeminy obklopujúcej potrubie.

Z hľadiska veľkosti zaťaženia potrubia je najpriaznivejším typom úzka ryha. Pri uložení v širokej ryhe je zaťaženie väčšie ako v úzkej ryhe, avšak v dôsledku trenia medzi stenami ryhy a zásypom je všeobecne nižšie ako pri uložení potrubia v násype. Pri uložení potrubia v násype je zaťaženie o niečo menšie v podmienkach negatívnej projekcie (potrubie je uložené pod úrovňou pôvodného neporušeného terénu). Z hľadiska veľkosti zaťaženia je najnepriaznivejšie uloženie v násype v podmienkach pozitívnej projekcie, keď sa vrchol potrubia nachádza nad úrovňou pôvodného terénu.

Pri vzájomnom krížení inžinierskych sietí a vedení sa musia navrhnúť také opatrenia, aby nebola ohrozená funkčnosť jednotlivých zariadení a ich úpravy (rekonštrukcie) bolo možné vykonávať odborne v súlade s príslušnými technickými normami.

Počas budovania vodovodných potrubí je potrebné dodržiavať základné ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.

práce na potrubných rozvodoch

práce na potrubných rozvodoch

 

Úprava dna a odvodnenie ryhy

Dno ryhy musí byť upravené do sklonu potrubia podľa projektu. Na dno ryhy sa nanesie podkladné lôžko zo sypkého materiálu, ktorý musí zodpovedať veľkosti najväčšieho zrna.

Lôžko musí zabezpečiť rovnomerné rozdelenie tlaku v oblasti uloženia potrubia. Pieskové lôžko pred uložením potrubia musí byť dokonale zhutnené. Priehlbiny v dne ryhy pod predpísanou úrovňou musia byť ešte pred uložením potrubia vyplnené zhutnenou zeminou.

V prípade, že dno ryhy tvorí skalná alebo kamenistá hornina, je potrebné dno výkopu prehĺbiť a prehĺbený priestor vyplniť zeminou, ktorá zodpovedá ustanoveniam. Hrúbka lôžka po zhutnení má byť najmenej 100 mm + 0,1 DN.

Ak dno ryhy tvoria zeminy tuhej až mäkkej konzistencie (hliny, íly, spraše) rozprestrie sa na dno primerane prehĺbenej ryhy stabilizačná vrstva zo štrku hr. najmenej 200 mm a na túto vrstvu sa urobí lôžko.

Menovitá svetlosť potrubia Veľkosť najväčšieho zrna (mm) Zodpovedajúca veľkosť zrna u nás triedeného štrkopiesku (mm)
DN 250 6 4
DN 300 7 4
DN 400 9 8
DN 500 10 8
DN 600 12 8
DN 800 18 16
DN 1000 20 16

 

V mimoriadnych geologických podmienkach môže dôjsť zo statického hľadiska k požiadavke uložiť potrubie na podkladovú betónovú, resp. železobetónovú dosku. Priame uloženie potrubia na betón nie je vhodné. V takomto prípade je nutné na betónovej podkladovej doske urobiť lôžko zo sypkého materiálu, prípadne celé potrubie obetónovať.

Počas výstavby musí byť dno ryhy suché. V prípade potreby (zvýšená hladina podzemnej vody) je nutné vodu odviesť odvodňovacími drenážami do čerpacích studní a vodu odčerpávať. Ak hrozí nebezpečenstvo vyplavenia lôžka prúdiacou vodou, je potrebné tomu zabrániť vhodnými technickými opatreniami.

Odvodnenie ryhy a ochrana lôžka

Počas výstavby potrubia musí byť dno ryhy suché. V prípade potreby je nutné ryhu odvodniť. Ak hrozí nebezpečenstvo vyplavenia lôžka prúdiacou vodou, je potrebné zabrániť tomu vhodnými technickými opatreniami.

Prípravné práce

Pred montážou potrubia je potrebné skontrolovať, či niveleta dna zodpovedá požiadavkám. Pred ukladaním sa majú všetky potrubné súčasti starostlivo prekontrolovať, či nie sú poškodené, alebo nemajú nedovolené povrchové chyby. Chybné a poškodené potrubné súčasti sa zreteľne označia a vylúčia z použitia. Pred spustením rúr a tvaroviek do ryhy sa z ich vnútra odstráni zemina a prípadné iné predmety.

Ukladanie

Potrubie sa kladie po úsekoch spravidla medzi vstupnými šachtami. Rúry sa ukladajú jednotlivo od najnižšieho miesta ryhy hrdlom proti sklonu dna a spájajú sa v ryhe. Do výkopu sa rúry a tvarovky spúšťajú za pomoci takých pomôcok, ktoré vylučujú poškodenie rúrového materiálu. Spustenie sa musí vykonať bez nárazov, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie potrubnej súčasti.

Rúry a tvarovky sa musia uložiť tak, aby po celej dĺžke doliehali na dno ryhy, prípadne na lôžko vytvorené na uloženie potrubia. V mieste hrdla sa vyhĺbi primeraná priehlbina, aby nedošlo k bodovému podopretiu.

Na uľahčenie spájania a zamedzenie znečistenia sa spájané súčasti môžu najprv uložiť na klzné podložky, ktoré sa po spojení potrubných súčastí spod nich vyberú. Klzné podložky musia byť zhotovené tak, aby nemohli spôsobiť poškodenie rúr alebo tvaroviek.

Pri ukladaní musí byť vnútro potrubia zabezpečené pred znečistením a upchatím uzavretím nepripojených odbočiek a koncov potrubia.

Ukladanie potrubia v zimnom období si s ohľadom na krehkosť PVC-U pri nízkych teplotách pod – 15 °C sa ukladanie potrubia neodporúča. Ak sa tomu nemožno vyhnúť, nevyhnutné je dodržať návod výrobcu rúr.

Spájanie rúr a tvaroviek

Počas montážnych prác, je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky, podľa nariadenia vlády č. 395/2006 Z. z.

Rúry a tvarovky sa spájajú násuvnými spojmi, v ktorých je elastomerový tesniaci krúžok stlačený medzi hrdlom a hladkým koncom rúry alebo tvarovky tak, aby vytvoril účinné tesnenie. Použitie lepených spojov nie je dovolené. Tvarovky musia zabezpečiť vodotesnosť a pružnosť napojenia.

Rúry a tvarovky môžu mať hrdlo na násuvný spoj na elastomerový tesniaci krúžok alebo hladké konce na spájanie pomocou samostatných spojok utesňovaných elastomerovými krúžkami. Spájanie rúr a tvaroviek sa robí podľa pokynov výrobcu alebo tesniacimi krúžkami.

Zasúvanie rúr a tvaroviek menších priemerov sa robí ručne. Väčšie priemery rúr a tvaroviek sa zasúvajú pomocou vhodných mechanických pomôcok. V prípade potreby sa rúra skráti na potrebnú dĺžku odrezaním pílkou alebo karbobrúskou kolmo na os rúry. Na odrezanom konci sa urobí úkos zodpovedajúci úkosom na rúrach a tvarovkách dodaných výrobcom.

Spájanie a zasúvanie rúr a tvaroviek

Spájanie a zasúvanie rúr a tvaroviek

 

Oceľové potrubia vodovodu sa zásadne spájajú zváraním pri teplotách nad bodom mrazu, pričom nie je povolené tieto práce vykonávať za nepriaznivých vplyvov počasia (sneh, dážď a pod.). Počas montážnych prác, je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky, podľa nariadenia vlády č. 395/2006 Z. z.

Spôsoby spájania potrubia z HDPE rúr:

Zváranie na tupo

Princíp tejto technológie spočíva v nahriatí koncov rúr tzv. výhrevným zrkadlom, ktorého plochy sú pokryté teflonovou fóliou, následným spojením pod predpísaným prítlačným tlakom a zachladením v predpísanom čase, podľa typu rúry.

Zváranie elektrotvarovkou elektrofúzne

Princíp spájania HDPE rúry rovnakého priemeru a rovnakou alebo odlišnou hrúbkou steny pomocou elektrofúznej tvarovky spočíva v natavení povrchov rúr teplom vyvolaným zabudovanou elektrickou odporovou špirálou. Dávkovanie elektrickej energie sa vykonáva poloautomaticky manuálnym nastavením parametrov alebo automaticky pomocou magnetickej karty tvarovky, ktorá sa načíta do elektrofúznej zváracej jednotky.

Postup zvárania:

 • Obrúsenie: Konce rúr je potrebné očistiť od prachu a mastnoty. Ďalej treba označiť nezmazateľným perom plochu určenú na obrúsenie. Obrúsená plocha musí byť o 10 mm väčšia ako hĺbka vložky tvarovky. Je dôležité zoškriabať zoxidovaný povrch z rúry. Zoškriabanie vrstvičky zoxidovaného plastu sa musí urobiť ručnou škrabkou s kontrolnou jednotkou alebo použitím špeciálnej mechanickej škrabky. Odstraňuje sa rovnomerná plocha s hĺbkou približne 0,1 mm pre rúry s priemerom d≤ 63 mm a 0,2 mmpre rúry s priemerom d> 63 mm.
 • Čistenie: Tesne pred vložením tvarovky na rúru, je potrebné vyčistiť obrúsenú plochu mäkkým papierom s vhodným čistiacim prostriedkom (alkohol), aby sa odstránili prach, mastnota, atď.
 • Vsadenie: Tvarovka sa zastrčí po lokačnú čiaru a rúra sa upevní v centrovacej svorke.
 • Fúzia: Zástrčky kontrolnej jednotky je potrebné pripojiť k vývodom na tvarovke a pokračovať nastavením parametrov zvárania, prísne sa pridržiavajúc inštrukcií zváracej jednotky. Keď je zvárací proces ukončený, je potrebné overiť, či indikátory fúzie vystúpili. Tieto indikátory sú umiestnené blízko vývodov na tvarovke. Výstupy fúznych indikátorov len potvrdzujú, že ohrev bol vykonaný.
 • Chladnutie: Aby sa predišlo možným tlakom na spoj, je potrebné prísne dodržiavať čas chladnutia vyznačený na čiarovom kóde tvarovky alebo na displeji zváracej jednotky. Doba chladnutia trvá od 10 do 30 minút, podľa veľkosti zvareného priemeru. Rúru nie je možné dať pod tlak skôr ako 2 hodiny od posledného zvarenia.

Kanalizácie

Kanalizácia je technické zdravotné zariadenie, slúžiace na zachytávanie a odvádzanie odpadových vôd vrátane ich vyčistenia. Pomocou sústavy podzemných stôk a nadzemných objektov odvádza dažďové, domové (splašky) a priemyselné odpadové vody, ktoré následne čistí na požadovanú hodnotu.

Skladá sa zo stôk rôzneho prietokového profilu, ktoré sú zhotovené z rôznych stavebných materiálov (betón, PVC, kamenina, liatina a iné) a z kanalizačných objektov (napr. kanalizačná prípojka, vpust, šachta, spádovisko, žumpa, prečerpávacia stanica, čistiareň odpadových vôd a iné).

Verejnou kanalizáciou je prevádzkovo samostatný súbor objektov a zariadení slúžiacich verejnej potrebe na hromadné odvádzanie odpadových vôd umožňujúcich neškodný príjem, odvádzanie a spravidla aj čistenie odpadových vôd.

Materiál kanalizačných rúr

Materiály kanalizačných rúr sa volia tak, aby ich kvalita zodpovedala požadovanej životnosti a aby celá stavba kanalizácie bola čo najekonomickejšia.

Pre realizáciu kanalizačnej siete sú odporučované nasledovné materiály:

 • korugovaný a hladký polypropylén,
 • korugovaný a hladký polyetylén,
 • korugované a hladké PVC, potrubné systémy z plastov,
 • kameninové potrubie kruhové
 • betónové alebo železobetónové potrubie,
 • tvárna liatina,
 • sklolaminátové potrubia,
 • textilné epoxidové vložky použiteľné pre rekonštrukcie a opravy.

Kanalizačná prípojka

Kanalizačná prípojka je úsek potrubia, ktorým sa odvádzajú odpadové vody z pozemku alebo miesta vyústenia vnútorných kanalizačných rozvodov objektu alebo stavby až po zaústenie kanalizačnej prípojky do verejnej kanalizácie, toto zaústenie je súčasťou verejnej kanalizácie.

Každá nehnuteľnosť má v prípade jednotnej kanalizácie jednu samostatnú prípojku. V prípade oddielnej kanalizácie potom jednu prípojku splaškovú a jednu prípojku dažďovú. Prípojka je vedená v priamom smere, kolmo na kanalizáciu, prípojka je vybavená revíznou šachtou umiestnenou na pozemku nehnuteľnosti, najviac 1 m od hranice. Zmenu trasy alebo sklonu je možné vykonať len v priestore revíznej šachty.

Najmenší prípustný priemer prípojky je DN 150 mm. Minimálny sklon prípojky DN 200 mm je 1%, pre priemer DN 150 mm minimálne 2%. V prípade že sklon terénu je väčší ako sklon prípojky, pri maximálnej prietokovej rýchlosti sa navrhujú spádoviská alebo sklzy.

Na napojenie prípojky počas výstavby stoky sa na miesto zaústenia prípojky namontuje jednoduchá šikmá odbočka, na ktorú sa napojí koleno a prípojková rúra príslušnej menovitej svetlosti. Na dodatočné napojenie prípojok do DN 200 na stoku sa môžu použiť sedlové šikmé odbočky, ktoré sa namontujú na otvor vyrezaný v rúre v mieste zaústenia prípojky. Dodatočné napojenie prípojky do DN 200 na stoku sa môže urobiť aj pomocou jednoduchej šikmej odbočky, podobným spôsobom ako pri opravách potrubia pomocou presuviek.

Každá nová kanalizačná prípojka ak je napojená mimo vstupnej revíznej šachty na verejnej kanalizácii, musí byť vybavená revíznou komorou s minimálnym priemerom:

 • s minimálnym priemerom ø400 mm alebo menšou stranou obdĺžnika min. 400 mm pre hĺbku šachty do 2,0m Podmienkou ich použitia je zabezpečenie primeranej kontroly a údržby kanalizačnej prípojky, teda musí byť umožnené aj bezproblémové zavedenie čistiaceho zariadenia do kanalizačnej prípojky,
 • s minimálnym priemerom 800 mm alebo menšou stranou obdĺžnika min. 800 mm pre hĺbku šachty nad 2,0 m. Podmienkou ich použitia je zabezpečenie primeranej kontroly a údržby kanalizačnej prípojky, teda musí byť umožnené aj bezproblémové zavedenie čistiaceho zariadenia do kanalizačnej prípojky,
 • šachta na kanalizačnej prípojke vo verejnom priestranstve pod cestnou komunikáciou musí byť riešená podľa podmienok štandardov pre kanalizačné šachty, teda betónová s priemerom 1000 mm, vstupný komín priemer minimálne 600 mm, tesnenie prefabrikovaných dielcov elastomérnym tesnením uprednostňuje sa spoj typ Q.1, hrúbku steny skruže určí prevádzkovateľ verejnej kanalizácie.

Kanalizačné revízne komory na prípojkách umiestnené na území odvodňovanej nehnuteľnosti nemajú byť vzdialené od oplotenia nehnuteľnosti viac ako 2 m.